วารสารวิชาการเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ (Print ISSN: 2229-2683) (Online ISSN: 2408-1418) เป็นวารสารในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 จัดทำขึ้นตามความร่วมมือของคณะกรรมการเครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ 8 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เพื่อส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ และผลงานวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นของนักศึกษา คณาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์

ThaiJOIndexed in  tci สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Impact Factor = 0.250 ( in 2018 by TCI) 

ประชาสัมพันธ์

2020-01-27

ประชาสัมพันธ์ :  ขณะนี้เปิดรับบทความวิจัย และบทความวิชาการ เพื่อพิจารณาตีพิมพ์

                              ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2565)

Vol. 10 No. 1 (2020): มกราคม-มิถุนายน 2563

Published: 2020-06-01

การจัดการธุรกิจครอบครัว ด้วย 5 ขั้นตอนของการวางแผนคู่ขนาน

Family Business Management by 5 Step of Parallel Planning Process (PPP)

อัญชลี รักอริยะธรรม Anchalee Rakariyatham, สุวรรณา พลอยศรี Suwanna Ploysri, พิชาภพ พันธ์ุแพ Pichaphob Panphae

1-16

View All Issues