เผยแพร่แล้ว: 07-05-2020

ความหลากหลายและคุณค่าทางโภชนาการของอาหารท้องถิ่น ตำบลนาอ้อ อำเภอเมือง จังหวัดเลย

สุพรรณี พฤกษา, สุวารีย์ ศรีปูณะ, อิศรารัตน์ มาขันพันธ์, ปิยะนุช เหลืองาม

363-376

กระบวนการขับเคลื่อนเพื่อเพิ่มจำนวนเกษตรกรในการทำเกษตรอินทรีย์ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนแม่มอก ตำบลแม่มอก อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง

สุวรรณี จันทร์ตา, จักรชัยวัฒน์ กาวีวงศ์, ปิยะรัตน์ ทองธานี, เบญจวรรณ เลาลลิต, เอกชัย ญานะ, ชัยวุฒิ โกเมศ, วรพล คณิตปัญญาเจริญ

428-437

เมืองบางขลัง: ปฐมบทรัฐสุโขทัย “เมืองลับในเมืองรอง”

กวินรัศม์ เรืองเอี่ยม, ปารมิตา นิสสะ

452-464

สารสกัดจากเมล็ดกระทงลายปกป้องเซลล์ประสาทจากความเป็นพิษของ MPP+ ในแบบจำลองโรคพาร์กินสัน

ศิริพร จำเนียรสวัสดิ์, พิชชาภา โปรยขุนทด, ณงค์ฤทธิ์ ทองอุ่น

465-479