ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 (2563): กรกฎาคม - ธันวาคม 2563

					ดู ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 (2563): กรกฎาคม - ธันวาคม 2563
เผยแพร่แล้ว: 2022-02-20

บทความวิจัย (Research Articles)