พฤติกรรมผู้นำของผู้บริหารโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา จังหวัดกาญจนบุรี

Main Article Content

ณิชนันทน์ ศรีวลีรัตน์
ประเสริฐ อินทร์รักษ์

บทคัดย่อ

วิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบ 1) พฤติกรรมผู้นำของผู้บริหาร โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา  จังหวัดกาญจนบุรี  2) แนวทางการพัฒนาพฤติกรรมผู้นำของผู้บริหาร โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา  จังหวัดกาญจนบุรี ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคือ บุคลากรโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา จำนวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามและแบบบันทึกการสนทนากลุ่ม เกี่ยวกับพฤติกรรมผู้นำของผู้บริหารโรงเรียนตามแนวคิดของกริฟฟิทส์ (Griffth) สถิติที่ใช้ คือ ความถี่ ร้อยละ มัชฌิมเลขคณิต                      ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการวิเคราะห์เนื้อหา


ผลการวิจัยพบว่า


  1. พฤติกรรมผู้นำของผู้บริหาร โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากเรียงลำดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อยดังนี้ พฤติกรรมผู้นำในฐานะผู้ประสานงาน ผู้นำในฐานะผู้โน้มน้าวจิตใจ ผู้นำในฐานะผู้ให้การยอมรับนับถือ ผู้นำในฐานะผู้รู้จักปรับปรุงแก้ไข ผู้นำในฐานะผู้เข้าสังคมได้ดี ผู้นำในฐานะผู้มีความคิดริเริ่ม และผู้นำในฐานะผู้ให้ความช่วยเหลือ

  2. แนวทางการพัฒนาพฤติกรรมผู้นำของผู้บริหารโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา มี 3 แนวทาง คือ 1) ด้านพฤติกรรมผู้นำในฐานะผู้โน้มน้าวจิตใจ แนวทางการพัฒนาที่เหมาะสม คือ การพูดจูงใจให้ผู้ร่วมงานปฏิบัติงานด้วยความร่วมมือร่วมใจและประสานสัมพันธ์กัน โดยใช้ความสามารถในการใช้ภาษาสื่อสาร อย่างถูกต้องและชัดเจน   2) ในด้านพฤติกรรมผู้นำในฐานะผู้ในการยอมรับนับถือ แนวทางการพัฒนาที่เหมาะสม คือ การการสนับสนุนให้ผู้ร่วมงานเกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และยอมรับนับถือผู้อื่น ยอมรับเกี่ยวกับความสามารถของผู้ร่วมงานแต่ละคน รู้จักนำเอาศักยภาพที่แฝงอยู่ในตัวแต่ละคนมาใช้ให้เป็นประโยชน์                ให้กำลังใจ  ให้โอกาส ยกย่องชมเชยเมื่อผู้ร่วมงานทำงานสำเร็จ  3)  ด้านพฤติกรรมผู้นำในฐานะผู้ให้การช่วยเหลือ แนวทางการพัฒนาที่เหมาะสม คือ การแสดงออกถึงความห่วงใยดูแล เป็นที่ปรึกษาให้กับผู้ร่วมงาน รวมทั้งช่วยเหลือและสนับสนุนผู้ร่วมงานให้ประสบความสำเร็จทั้งด้านการทำงานและชีวิตส่วนตัว ดูแลสวัสดิการด้วยความเอาใจใส่อย่างแท้จริง   รวมทั้งช่วยเหลือดูแลด้านสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยในการทำงานอย่างทั่วถึง

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์, สุดยอดภาวะผู้นำ, (กรุงเทพฯ :ซัคเซส มีเดีย, 2555), 12.
งานแผนและนโยบายโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา, แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ.2557– 2560,
(โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา), 7-8.
จิตติ รัศมีธรรมโชติ และคณะ, Essentials of Managing Change สาระสู่การเปลี่ยนแปลง องค์กรที่มีประสิทธิผล.(กรุงเทพฯ: บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัดมหาชน, 2553), 58.
จอมพงส์ มงคลวนิช, การบริหารองค์การและบุคลากรทางการศึกษา, พิมพ์ครั้งที่ 2, (กรุงเทพฯ :
สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มิถุนายน 2558), 199-260.
งานแผนและนโยบายโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา, แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ.2557– 2560,
(โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา), 7-8.
สนอง เพ็ชรฉกรรจ์, “พฤติกรรมผู้นำของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1, (สารนิพนธ์ปริญญาการศึกษา สาขาการบริหารศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา, 2546
สุธาสินี เพชรกระจ่าง, “พฤติกรรมผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษากับความผูกพันต่อองค์การของครู
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร”, (วิทยานิพนธ์ปริญญาการศึกษา สาขาการบริหารศึกษา มหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยศิลปากร, 2559
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน). 2556, ผลประเมิน
สถานศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน รอบสาม (พ.ศ.2554-2558) โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยาจังหวัดกาญจนบุรี (เอกสารสําเนา).
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8,แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานระยะ 4 ปี (พ.ศ.
2560 – 2563), กลุ่มนโยบายและแผน เอกสารลำดับที่ 15/2561, หน้า 33
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579. (กรุงเทพฯ:บริษัท
พริกหวานกราฟฟิค จำกัด, 2560), 67.
อัมพร ศรีอินทร์ , "พฤติกรรมผู้นำของผู้บริหารโรงเรียนวันนินสุขาราม" (สารนิพนธ์
ปริญญาการศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยศิลปากร, 2559).
Best, John W. Researh in Education, 4th ed. (Englewood cliffs : Prentice
Doll, R.C. Curriculum improvement, (Boston : Allyn and Bacon, 1968), 153-155.
Fiedler, Fred E. A Theory of Leadership Effecctiveness, (New York : McGrew-Hill
Book co., 1967) 78-79.
Griffiths, Daniel E. Human Relations in School Adminidtration, (New York :
Appleton-Century-Crofts, Inc., 1956), 243-253.
Midwest Administration Center, University of Chicago, 1959), 4.1967), 86.
Hoy Wayne K. and Miskel, Cecil G. Educational Administration : Teory Research
and Practice, 2nd ed, (New York : Random House, 1982), 116.
Likert, Rensis. New Pattern of Management, (Englewood Cliffs, N.J. : Prentice-Hall
Inc., 1969), 4-10
Maeshall, Amanda kay, “Instructional leadership : Perceptions of middle school
principals and teacher 2005”, ProQuest.DAI-A66/11. Accessed June 4, 2013. Available from http://proquest.umi.com/pqdweb?
Maciel, Rosemarie Gomaz, Do principals make a different? An analysis of
leadership behaviors of elementary principals in effective school, (2005), 131.S.P.
O’ Connor, Geraldine Josephine. “A study of leadership styles and school
Climate, 2001”, ProQuest.DAI-A62/11,3647 Accessed May 15, 2013.Available from : http://proquest.umi.com/pqdweb
Terry, George R. Principles of Management, 4th ed., (Homewood, Li : Dow Jones-
Irwin, 1982), 210.
Warner Burke, W. Leadership as a Function of the Leader the Follower and the
Situation Journal of Personality (1965), 20.