การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

Main Article Content

ชุติมา ปาลวิสุทธิ์
วรวุฒิ มั่นสุขผล

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

ภาษาไทย
กิดานันท์ มลิทอง. (2548). ไอซีทีเพื่อการศึกษา. กรุงเทพ ฯ: ห้างหุ้นส่วนจำกัดอรุณการพิมพ์.
,2556, from http://www.thaiall.com/os/os02.htm
จันทิมา แสงเลิศอุทัย. “การพัฒนาหลักสูตรเสริมเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) สำหรับนักศึกษาวิชาชีพครู.” วิทยานิพนธ์ปริญญา
ดุษฎีบัณฑิต สาขาการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2550.
ชัยพจน์ รักงาม. “จาก IT มาเป็น ICT.” วารสารวิทยบริการ 13, 1(มกราคม-เมษายน 2545) :31-34
ชัยยงค์ พรหมวงศ์. “บทบาทของเทคโนโลยีต่อการเรียนการสอน.” พัฒนาเทคนิคศึกษา 14, 42
(เมษายน-มิถุนายน 2545) : 3-8.
เด่นพงษ์ สุดภักดี. “เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกับการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Information
and Communication Technologies with Lifelong Learning).” วารสารนวัตกรรมการ
เรียนการสอน 4, 2 (พฤษภาคม – สิงหาคม 2550) : 9-11.
ธนารัตน์ จิระอรุณ และ มลุลี พรโชคชัย. “กรอบความรู้ความสามารถพื้นฐานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (A Framework for ICT Literacy).” วารสารการศึกษา
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 31, 123 (มีนาคม-เมษายน 2546) : 38-41.
บุปผชาติ ทัฬหิกรณ์. (2551). การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอน.
กรุงเทพฯ: โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ.
พรทิพย์ วงศ์สินอุดม (2559).การพัฒนาแอปพลิเคชันบทเรียนบนคอมพิวเตอร์พกพา ร่วมกับการเรียน
แบบเพื่อนช่วยเพื่อนที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ร่วมกันของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3จังหวัดเพชรบุรี วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยศิลปากร, นครปฐม.
พวงรัตน์ ทวีรัตน์. (2540). วิธีการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์. กรุงเทพฯ:
สำนักทดสอบทางการศึกษาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร.
วราภรณ์ สินถาวร. (2553). การพัฒนารูปแบบการเรียนแบบผสมผสานแบบร่วมมือโดยใช้แหล่งข้อมูล
เป็นหลักในการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการรู้สารสนเทศและทักษะการเรียนรู้เป็นทีมของนักศึกษา
ครูระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏ. ปริญญาดุษฎีบัณฑิต, สาขาวิชาเทคโนโลยีและ
สื่อสารการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วรสรวง ดวงจินดา. (2557). [ออนไลน์]. Google Apps for Education สู่โลกแห่งการศึกษายุคใหม่สู่ ความสำเร็จของอุดมศึกษาไทยและ ASEAN online Learning อย่างมั่นคง. [สืบค้นเมื่อ 20 สิงหาคม 2557]
สุชาดา พลาชัยภิรมย์ศิล. (2554). แนวโน้มการใช้โมบายแอพพลิเคชั่น. วารสารนักบริหาร.
มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. (2555b). คู่มืออบรมสร้างสื่อการเรียนรู้สู่แท็บเล็ต.
กรุงเทพมหานคร: กระทรวงศึกษาธิการ.
ภาษาอังกฤษ
California Emerging Technology Fund. California ICT Digital Literacy Assessment and
Curriculum Framework. [Online]. Accessed 20 April 2011. Available from
http://www.ictliteracy.info/rf.pdf/California%20ICT%20Assessments%20and%20Cur
riculum%20Framework.pdf
H. (2005). Managing e-learning : design, delivery, implementation, and
evaluation. Hershey, PA: Hershey, PA : Information Science Pub.
Partnership for 21st Century Skills. P21 Framework Definitions. [Online]. Accessed 29 April 2011. Available from http://www.p21.org/documents/P21_Framework_Definitions.pdf
Pernia, Elena E. Strategy framework for promoting ICT literacy in the Asia-Pacific region. Bangkok :UNESCO Bangkok, 2008.