ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 (2018): (ตุลาคม - ธันวาคม 2561)

					ดู ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 (2018): (ตุลาคม - ธันวาคม 2561)
เผยแพร่แล้ว: 2019-06-07

ฉบับเต็ม

บทความวิจัย (Research Articles)