การจัดการเรียนรู้เชิงรุกในยุคไทยแลนด์ 4.0

ผู้แต่ง

  • รัศมี ศรีนนท์ ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
  • อุดมกฤษฏิ์ ศรีนนท์ ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
  • วิภารัตน์ ยมดิษฐ์ ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
  • กรรณิการ์ กิจนพเกียรติ ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

คำสำคัญ:

การจัดการเรียนรู้,การเรียนรู้เชิงรุก, ยุคไทยแลนด์ 4.0,การสร้างสรรค์ทางปัญญา

บทคัดย่อ

-

Downloads

Download data is not yet available.

References

-

Additional Files

เผยแพร่แล้ว

2018-12-31