บทบาทของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา ในอาเภอเมืองนครปฐม สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1

ผู้แต่ง

  • ศิริลักษณ์ มีหกวงษ์ ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
  • สงวน อินทร์รักษ์ ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

คำสำคัญ:

บทบาทของผู้บริหาร

บทคัดย่อ

-

Downloads

Download data is not yet available.

References

-

Additional Files

เผยแพร่แล้ว

2018-12-31

ฉบับ

บท

บทความวิจัย (Research Articles)