การจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1

ผู้แต่ง

  • น้องลิน เกตุแก้ว ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
  • อารมณ์ จินดาพันธ์ ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
  • สมใจ เดชบำรุง ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

คำสำคัญ:

การจัดการศึกษาปฐมวัย

บทคัดย่อ

-

Downloads

Download data is not yet available.

References

-

Additional Files

เผยแพร่แล้ว

2018-12-31

ฉบับ

บท

บทความวิจัย (Research Articles)