แนวทางการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ของผู้เรียนในสถานศึกษานาร่อง ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ในอาเภอบ้านโป่ง

ผู้แต่ง

  • สมสกุล เทพประทุน ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
  • ศักดิพันธ์ ตันวิมลรัตน์ ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

คำสำคัญ:

แนวทางการพัฒนา, ทักษะในศตวรรษที่ 21

บทคัดย่อ

-

Downloads

Download data is not yet available.

References

-

Additional Files

เผยแพร่แล้ว

2018-12-31

ฉบับ

บท

บทความวิจัย (Research Articles)