แนวทางการดาเนินงานตามข้อปฏิบัติของตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพ ระดับการศึกษาปฐมวัย ของโรงเรียนอนุบาลวุฒิสารศึกษา จังหวัดเพชรบุรี

ผู้แต่ง

  • ธิพานัน ประกาศวุฒิสาร ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
  • นุชนรา รัตนศิระประภา ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

คำสำคัญ:

-

บทคัดย่อ

-

Downloads

Download data is not yet available.

References

-

Additional Files

เผยแพร่แล้ว

2019-06-05

ฉบับ

บท

บทความวิจัย (Research Articles)