สัปปุริสธรรมของผู้บริหารกับอัจฉริยภาพของสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8

ผู้แต่ง

  • อังคณา บรรลือ ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
  • สายสุดา เตียเจริญ ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

คำสำคัญ:

สัปปุริสธรรม / อัจฉริยภาพ

บทคัดย่อ

-

Downloads

Download data is not yet available.

References

-

Additional Files

เผยแพร่แล้ว

2018-12-31

ฉบับ

บท

บทความวิจัย (Research Articles)