เผยแพร่แล้ว: 2020-04-28

การเปรียบเทียบระบบการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุประเทศเยอรมนี ญี่ปุ่น สิงคโปร์ และประเทศไทย

อัมภิณี ลาภสมบูรณ์ดี, ศิวลาภ สุขไพบูลย์วัฒน์, อ้อทิพย์ ราษฎร์นิยม

74-86

การก่อเกิดและการสร้างสรรค์ภาพยนตร์ของผู้กำกับภาพยนตร์ไทยนอกกระแสหลัง พ.ศ. 2540

พิทักษ์ ปานเปรม, อุณาโลม จันทร์รุ่งมณีกุล, กำจร หลุยยะพงศ์

120-134