ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (2021): กรกฎาคม - ธันวาคม 2564

cover-vol2no2
เผยแพร่แล้ว: 2022-03-29

ฉบับเต็ม

บทบรรณาธิการ

บทความวิชาการ

บทความวิจัย