การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนร่วมกับการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค MACRO model เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ผู้แต่ง

  • ณัฐธิกา กองเกิด
  • เอกนรินทร์ สีฝั้น

คำสำคัญ:

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน, การจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค MACRO model, ผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านจับใจความ, ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนร่วมกับการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค MACRO model เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านจับใจความของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนร่วมกับการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค MACRO model เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 4 ก่อนเรียนและหลังเรียน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 โรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จำนวน 10 คน ได้จากวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนร่วมกับการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค MACRO model เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 5 หน่วยการเรียนรู้ ได้แก่ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 หลักและวิธีการจับใจความ หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การอ่านบทความ หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การอ่านนิทาน หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การอ่านคำประพันธ์  หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 การอ่านตำนานพื้นบ้าน 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียน/หลังเรียน เรื่องการอ่านจับใจความ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ประเภทปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 10 ข้อ ผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนร่วมกับการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค MACRO model เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  มีประสิทธิภาพของกระบวนการ/ผลลัพธ์ (E1/E2) มีค่าเท่ากับ 82.00/84.00  และผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านจับใจความของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนร่วมกับการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค MACRO model เพื่อพัฒนาทักษะ  การอ่านจับใจความสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ ระดับ .011

References

ดิเรก วรรณเศียร. (ม.ป.ป.). MACRO model : รูปแบบการจัดการเรียนรู้สำหรับศตวรรษที่ 21. สืบค้นจาก http://anyflip.com/iuaa/elyg/basic.

ประทีป วาทิกทินกร. (2522). การใช้ภาษาไทย. กรุงเทพ: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

วรรณี โสมประยูร. (2544). การสอนภาษาไทยระดับประถมศึกษา. วารสารวิชาการ, 4(11), น. 55.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-03-29