เผยแพร่แล้ว: 2016-12-31

ศาสตร์และศิลป์การสอนผู้ใหญ่

นันทวัฒน์ ภัทรกรนันท์

40-53

Engaged Leadership : Building a Culture to Overcome Employee Disengagement

มัทนา วังถนอมศักดิ์

114-117