ศาสตร์และศิลป์การสอนผู้ใหญ่

Main Article Content

นันทวัฒน์ ภัทรกรนันท์

บทคัดย่อ

วิธีการเรียนรู้ของผู้ใหญ่มีความแตกต่างจากการเรียนรู้ของเด็กเพราะผู้ใหญ่มีประสบการณ์มากกว่าวิธีการสอนจึงเลือกใช้วิธีที่หลากหลายเพราะวิธีการสอนวิธีการใดวิธีการหนึ่งอาจไม่สนองวัตถุประสงค์การเรียนรู้ของผู้ใหญ่ได้ จำเป็นต้องใช้วิธีการสอนที่หลากหลาย ผู้สอนจึงควรต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการสอนผู้ใหญ่ ดังนั้นการสอนผู้ใหญ่ต้องยึดหลักให้ตอบสนองต่อธรรมชาติของผู้ใหญ่ นั่นคือต้องรู้ หลักการศึกษาผู้ใหญ่ ซึ่งโนลส์ เรียกวิชาการศึกษาผู้ใหญ่นี้ว่า แอนดราโกจี (Andragogy) ประกอบด้วย มโนทัศน์ของผู้เรียน (Self – Concept) ผู้ใหญ่จะมีลักษณะที่เติบโต ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ มีวุฒิภาวะสูง มโนทัศน์ต่อตนเอง จะพัฒนาจากการพึ่งพาผู้อื่นไปเป็นการนำตนเอง ประสบการณ์ของผู้เรียน (Experience) ผู้ใหญ่มีวุฒิภาวะมากขึ้น มีประสบการณ์อย่างกว้างขวางที่จะเป็นแหล่งทรัพยากรอันมีค่าของการเรียนรู้ ขณะเดียวกันก็จะมีพื้นฐานที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ความพร้อมที่จะเรียน (Readiness) ผู้ใหญ่มีความพร้อมที่จะเรียน เมื่อรู้สึกว่าเนื้อหาเหล่านั้นจำเป็นต่อบทบาทและสถานภาพทางสังคมของตน และแนวทางการเรียนรู้ (Orientation to learning) ผู้ใหญ่จะมุ่งเน้นว่าการเรียนรู้นั้นสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้ทันที

 

Science and Art of Teaching Andragogy

How adult learning has unlike the learning of the children because adults have more experience how to teach it and use a variety of ways because of teaching methods one may not serve the purpose of adult learning. you need to use a variety of teaching instructors should be knowledgeable about how to teach adults. So parents need to teach them the principles of adult response. There is a need to know Principles of Adult Education, in which Knowles called adults that Mark G. Andrews (Andragogy) include conceptions of learners (Self -concept) will look at growing old. Both the body and the mind High Maturity The self-concept The development will rely on others to bring their own. The experience of the learners (Experience) adults with greater maturity. Has extensive experience will be a valuable resource for learning. Meanwhile, it is fundamental to learning new things. Ready to Learn (Readiness) adults are more ready to learn. When that content is essential to their social roles and status. And learning orientation (Orientation to learning) that will focus on adult learning can be applied in practice immediately.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

ประเภทบทความ
บทความวิชาการ (Articles)