การจัดกิจกรรมการเล่านิทานโดยใช้หนังสือนิทานบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียที่มีต่อพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมและการมีจิตใจที่ดีงามของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 3

Main Article Content

สายทอง ธัญนายก

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรมและการมีจิตใจที่ดีงามของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 3 ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเล่านิทานโดยใช้หนังสือนิทานบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย กลุ่มเป้าหมายที่ใช้เป็นเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง สังกัดเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 จำนวน 29 คน เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ หนังสือนิทานบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและมีจิตใจที่ดีงามของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 3 จำนวน 16 เรื่อง (ด้านละ 4 เรื่อง) บรรจุในแผ่นดีวีดี จำนวน 1 แผ่น แผนการจัดกิจกรรมการเล่านิทานโดยใช้หนังสือนิทานบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย และ แบบสังเกตพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรมและมีจิตใจที่ดีงามของเด็ก วิธีดำเนินการ คือ จัดกิจกรรมการเล่านิทานโดยใช้หนังสือนิทานบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียเรื่องละ 1 สัปดาห์ ๆ ละ 4 วัน วันละ 20 นาที ผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรมและการมีจิตใจที่ดีงามของเด็ก ทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านมีวินัยในตนเองและมีความรับผิดชอบ ด้านความซื่อสัตย์สุจริตและยอมรับความผิดพลาดของตนเองและผู้อื่น ด้านมีความเมตตากรุณาและช่วยเหลือแบ่งปัน และด้านการรู้จักประหยัด หลังการจัดกิจกรรมการเล่านิทานโดยใช้หนังสือนิทานบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียเพิ่มสูงขึ้นกว่าก่อนการจัดกิจกรรมทุกด้าน โดยพฤติกรรมด้านการรู้จักประหยัด เพิ่มขึ้นสูงที่สุด (ร้อยละ 95.07) รองลงมาคือด้านมีความเมตตากรุณาและช่วยเหลือแบ่งปัน (ร้อยละ 94.94) ด้านความซื่อสัตย์สุจริตและยอมรับความผิดพลาดของตนเองและผู้อื่น (ร้อยละ 91.96) และด้านมีวินัยในตนเองและมีความรับผิดชอบ (ร้อยละ 91.90)

 

Learning by using Multimedia Story Telling Towards the Behavior in Morality and Good Mind of Third Year Kindergarten Students

The objective of this study was to investigate the behavior in morality and good mind of third year kindergarten students by using multimedia storytelling. The sample group in this study was 29 Kindergarten 3/1 of Sappasamit bamrung school, Phra Nakhon Si Ayutthaya City Municipality during the first semester in 2015. There were three instruments which used in this study. First, there were 16 multimedia stories telling which encourage the behavior of students in morality and good mind. They contained in the CD package. Second, the lesson plans of using multimedia storytelling. Third, there was the observation of the students’ behavior in morality and good mind. The methodology was the researcher used 1 Multimedia story telling per 1 week. The duration was about 4 days per week and 20 minutes per day. The results of this study revealed that the scores of students’ behavior in morality and good mind increasingly in every factor after using Multimedia story telling; self-disciplined and responsibility, loyalty and accepting the mistakes, kindness and sharing, and economizing. Moreover, the students have better behavior in every factor after using Multimedia storytelling. Economizing factor got the highest scores (95.07%). Kindness and sharing got 94.94%. Loyalty and accepting the mistakes got 91.96%. The last one, self-disciplined and responsibility got 91.90%.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

ประเภทบทความ
บทความวิจัย (Research Articles)