กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การจัดการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านร่วมกับ การเรียนรู้แบบโครงงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป สำหรับนิสิตปริญญาตรี ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF