การจัดการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านร่วมกับ การเรียนรู้แบบโครงงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป สำหรับนิสิตปริญญาตรี

Main Article Content

อพัชชา ช้างขวัญยืน
ทิพรัตน์ สิทธิวงศ์
ประหยัด จิระวรพงศ์

บทคัดย่อ

การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาศึกษาทั่วไปมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง มีความเข้าใจในตนเอง ผู้อื่น และสังคม สามารถคิดอย่างมีเหตุผลและนำความรู้ไปใช้ในการดำเนินชีวิตได้เป็นอย่างดี แต่การเรียนการสอนในรายวิชาศึกษาทั่วไปที่ผ่านมาพบว่าการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน มีการบรรยายมากกว่าการกระตุ้นให้คิดวิเคราะห์ ไม่เน้นการพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียน จากปัญหาดังกล่าวจึงต้องมีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบของห้องเรียนกลับด้านร่วมกับการเรียนรู้แบบโครงงานเข้ามาช่วยเพื่อส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนด้านผลสัมฤทธ์ิและกระบวนการคิดโดยนำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน ให้ผู้เรียนเรียนรู้ในห้องเรียนโดยใช้โครงงานเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนและให้ผู้เรียนไปศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมจากในโครงงานภายในกลุ่มของตนเอง ซึ่งมีลำดับการจัดการเรียนการสอนดังนี้ คือ 1) ให้นิสิตศึกษาเนื้อหาล่วงหน้า จากสื่อต่างๆ สรุปผลการเรียนและตั้งคำถามคนละ 1 คำถาม 2) ผู้สอนกำหนดหัวข้อโครงงานและสนทนากับนิสิตเกี่ยวกับเนื้อหาที่จะทำการเรียนการสอน 3)ให้นิสิตถามข้อสงสัยเกี่ยวกับเนื้อหาที่เรียนกับผู้สอน 4) ให้นิสิตแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 10 คน และให้นิสิตคิดโครงงานในหัวข้อโดยผู้นิสิตจะเป็นผู้บูรณาการ สร้างทักษะองค์ความรู้จากสื่อที่ได้รับจากการเรียนรู้ด้วยตนเอง 5) ให้นิสิตนำเสนอโครงงาน ซึ่งการทำโครงงานนั้นจะมีผู้สอนจะคอยให้คำปรึกษาและคำแนะนำ

 

The Flipped Classroom and Project Based Learning on General Education for Underdraduate Students

The management of teaching in general education courses are intended to develop students to be around knowledge extensively, have an understanding of themselves. Others and society can think rationally and the knowledge to use in daily life as well. But the teaching of the course of general education ago found that teaching and learning activities. There is a lecture than to encourage critical thinking. Do not focusing on the development of thinking skills for the students. The above problems can be managed in the flipped classroom with project base learning, a reversed frame work to help to promote the development of students and the learning achievement and thought process. By used in teaching. Students learn in the classroom through project work as part of the teaching and students to study more on projects within their own group. The sequence of instructional management as follows 1) students studying content in advance from the media, the learning and questioning each 1 questions. 2) instructor defined project topics and chat with students about teaching content to do3) students ask questions about course content with the instructor 4) students per group 10 people and students’ thinking in topic project by the students are integrated. Develop skills and knowledge from the media received from their own learning 5) students presentation. The project will be the instructor will wait for consultation and advice.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

ประเภทบทความ
บทความวิชาการ (Articles)