การประเมินผลการปฏิบัติงานของครู: เครื่องมือวัดและ มิติการวัดผลการปฏิบัติงานของครูในบริบทการวิจัย

Main Article Content

ยุวรี ผลพันธิน

บทคัดย่อ

ผลการปฏิบัติงานของครูที่มีประสิทธิภาพเป็นสิ่งสำคัญที่สะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพการศึกษาตลอดจนผลลัพธ์ทางการศึกษาของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี การประเมินผลการปฏิบัติงานของครูจึงเป็นสิ่งสำคัญจำเป็นที่ต้องมีการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและมีความต่อเนื่อง วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของครูนั้นมีความหลากหลายทั้งเครื่องมือ แหล่งผู้ให้ข้อมูล รวมถึงมิติในการประเมินผลการปฏิบัติงาน อย่างไรก็ดีการประเมินผลการปฏิบัติงานของครูที่ปฏิบัติงานปกติกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของครูในบริบทการวิจัยมีความต่าง การเลือกใช้วิธีการประเมินที่มีความเหมาะสมในบริบททางการวิจัยนั้นเป็นสิ่งที่น่าสนใจศึกษาจึงเป็นที่มาของการเขียนบทความการประเมินผลการปฏิบัติงานของครู: เครื่องมือวัดและมิติการวัดผลการปฏิบัติงานของครูในบริบทการวิจัยในครั้งนี้

 

Teacher’s Job Performance Appraisal: Instrumental and Dimensionin Research Context

The efficiency of teacher’s job performance is important for reflecting educational quality and outcome of students. It’s must be fair and continue. There are varieties of method, source, and dimension of teacher’s job performance appraisal. However, there’re the different between teacher ’s job performance appraisal in normal and research context. Choosing the appropriate appraisal in research context is interesting, that the reason why this academic article written in “Teacher’s job performance appraisal: Instrumental and dimension in research context”.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

ประเภทบทความ
บทความวิชาการ (Articles)