กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การประเมินผลการปฏิบัติงานของครู: เครื่องมือวัดและ มิติการวัดผลการปฏิบัติงานของครูในบริบทการวิจัย ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF