Effects of Information Quality Development on Organizational Success of Electronics Commerce Businesses in Thailand

Authors

  • มณีรัตน์ วงษ์ซิ้ม
  • ธนวัฒน์ คำภีระ
  • ขจิต ณ กาฬสินธุ์

Keywords:

การพัฒนาคุณภาพข้อมูลสารสนเทศ ความสำเร็จขององค์กร ธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์ เพื่อทดสอบผลกระทบของการพัฒนาคุณภาพข้อมูลสารสนเทศที่มีต่อความสำเร็จขององค์กรของธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย โดยทำการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้บริหารธุรกิจพาณิชย์เล็กทรอนิกส์ จำนวน 111 คน คิดเป็นผลตอบกลับร้อยละ 27.75 และใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  การวิเคราะห์สหสัมพันธ์แบบพหุคูณ และการวิเคราะห์ความถดถอยแบบพหุคูณ ผลการวิจัย พบว่า 1) การพัฒนาคุณภาพข้อมูลสารสนเทศ ด้านการบูรณาการและพัฒนาข้อมูลสารสนเทศที่เหมาะสมและตอบสนองต่อการใช้ มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับความสำเร็จขององค์กรโดยรวม และ 2) การพัฒนาคุณภาพข้อมูลสารสนเทศ ด้านการพัฒนาระบบสื่อสารข้อมูลและกลไกการใช้ประโยชน์ มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับความสำเร็จขององค์กรโดยรวม ผู้บริหารธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ควรให้ความสำคัญกับการมุ่งเน้นการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพของข้อมูล เช่น การบูรณาการและพัฒนาข้อมูลสารสนเทศที่เหมาะสมและตอบสนองต่อการใช้ การพัฒนาระบบจัดการข้อมูลและเชื่อมโยงข้อมูล และการพัฒนาระบบการสื่อสารข้อมูลและกลไกการใช้ประโยชน์ เพื่อให้ผู้บริหารสามารถนำข้อมูลที่ได้ประกอบการตัดสินใจ กำหนดเป้าหมายองค์กร และนำไปประยุกต์ในด้านต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จนนำไปสู่ความสำเร็จขององค์กรต่อไป

Downloads

Download data is not yet available.

References

กนิษฐา ปวะบุตร. (2550). ผลกระทบต่อศักยภาพการบริการการเงินที่มีต่อความสำเร็จองค์กรของธุรกิจ SMEs
ในเขตตะวันออกเฉียงเหนือ. วิทยานิพนธ์ บธ.ม. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า. (2558). ฐานข้อมูลประชากร. ค้นเมื่อ 23 มิถุนายน 2561,
จาก <http://www.dbd.go.th/edirectory/memtype.php>

ดวงหทัย ใจภักดี. (2560). ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับความสำเร็จของ
ธุรกิจผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ในประเทศไทย. วิทยานิพนธ์ วท.ม. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.

ธีรทัต ชูดำ. (2549). ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จขององค์การในยุคปัจจุบัน. วิทยานิพนธ์ วท.ม. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.

บุญชม ศรีสะอาด. (2554). การวิจัยเบื้องต้น. (พิมพ์ครั้งที่ 9), กรงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น.

บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์, (2549). สถิติวิเคราะห์ เพื่อการวิจัย. (พิมพ์ครั้งที่ 4), กรุงเทพฯ : จามจุรีโปรดักท .

พสุ เดชะรินทร์. (2546). กลยุทธ์ใหม่ในการจัดการ. กรุงเทพฯ : ผู้จัดการ.

พัชรินทร์พร ภู่อภิสิทธิ์.(2558). การสร้างดัชนีชี้วัดและปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จอย่างยั่งยืนของร้านอาหารทั่วไป
ในเขตพื้นที่เทเวศร์ กรุงเทพมหานคร. คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร.

ไพศาล วรคำ. (2552). การวิจัยทางการศึกษา. กาฬสินธุ์ : ประสานการพิมพ์มพ์.

พรพันธุ์ บุณยรัตนพันธ์,.(2553). การพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศสุขภาพ. กรุงเทพมหานคร :
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.

วิไลภรณ์ ศรีไพศาล. (2553). แนวทางการพัฒนาระบบฐานข้อง. ค้นเมื่อ 24 พฤศจิกายน 2560,
จาก http://www.stabundamrong.go.th/web/book/53/b6_53.pdf.

สมใจ ลักษณะ, (2549). การพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงาน. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เพิ่มทรัพย์ การพิมพ์.

อดิศักดิ์ ครอบบัวบาน, (2560). ความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิผลทางการตลาดพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับความสำเร็จ
ในการดำเนินงานของธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย. วิทยานิพนธ์ วท.ม. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.

Aaker, D.A., V. Kumar & G.S. Day. (2001). Marketing research. New York : John Wiley and Sons.

Black, K. (2006). Business statistics for contemporary decision making. 4^TH ed. USA : John Wiley & Son,
pp. 585.

Michael. (2013). “Integrating Information in Product Development,” Re-engineering Manufacturing for Sustainability.
93-98.

Philippon N, Camberlin P, Moron V, Okoola R, Gitau W. (2009). Components of raine scasons’ variability in Equatorial
East Africa : onset, cessation, rainfall frequcncy and intensity. Theor. Appl. Climatol. 237-249.

Published

07-10-2019

How to Cite

วงษ์ซิ้ม ม., คำภีระ ธ., & ณ กาฬสินธุ์ ข. (2019). Effects of Information Quality Development on Organizational Success of Electronics Commerce Businesses in Thailand. Journal of Accountancy and Management, 11(1), 199–210. Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/mbs/article/view/220157

Issue

Section

Research Articles