วารสารการบัญชีและการจัดการ (Journal of Accountancy and Management) คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Announcements

ขอปิดรับบทความชั่วคราว

2022-02-11

ด้วยวารสารการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม "ขอปิดรับบทความชั่วคราว" ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 เนื่องจาก มีบทความเข้ารับการพิจารณาตีพิมพ์เป็นจำนวนมาก จึงทำให้วารสารมีบทความเต็มจำนวนสำหรับการเผยแพร่ในปี 2565 แล้ว ทางวารสารฯ จึงขออภัยและขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

Read more about ขอปิดรับบทความชั่วคราว

Current Issue

Vol. 14 No. 1 (2022)
					View Vol. 14 No. 1 (2022)
Published: 2022-03-02
View All Issues

วารสารการบัญชีและการจัดการ จัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริมการตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิชาการและบทความวิจัยที่มีคุณค่าและประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์ความรู้ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารธุรกิจ โดยวารสารมีขอบเขตครอบคลุมหลายสาขาวิชาทางด้านบริหารธุรกิจ ได้แก่ การบัญชี การจัดการ การบริหารธุรกิจ การจัดการการประกอบการ เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ การบริหารการเงิน ธุรกิจระหว่างประเทศ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และเศรษฐศาสตร์