ขอปิดรับบทความชั่วคราว

11-02-2022

ด้วยวารสารการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม "ขอปิดรับบทความชั่วคราว" ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 เนื่องจาก มีบทความเข้ารับการพิจารณาตีพิมพ์เป็นจำนวนมาก จึงทำให้วารสารมีบทความเต็มจำนวนสำหรับการเผยแพร่ในปี 2565 แล้ว ทางวารสารฯ จึงขออภัยและขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้