About the Journal

Focus and Scope (วัตถุประสงค์และขอบเขตการตีพิมพ์)

เพื่อส่งเสริมการตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิชาการและบทความวิจัยที่มีคุณค่าและประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์ความรู้ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารธุรกิจ โดยวารสารมีขอบเขตครอบคลุมหลายสาขาวิชาทางด้านธุรกิจได้แก่ การบัญชี การจัดการ การบริหารธุรกิจ การจัดการการประกอบการ เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ การบริหารการเงิน ธุรกิจระหว่างประเทศ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และเศรษฐศาสตร์

ขอบเขตของวารสารการบัญชีและการจัดการจะครอบคลุมเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทั้งในเชิงมหภาคหรือจุลภาคในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการบัญชีและการจัดการ ต่อไปนี้ เช่น การบัญชี การจัดการ การประกอบการเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ การเงินธุรกิจระหว่างประเทศ การตลาด การจัดการทรัพยากรมนุษย์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เศรษฐศาสตร์ หัวข้ออื่นที่เกี่ยวข้องกับการบัญชี บริหารธุรกิจ และเศรษฐศาสตร์

Peer Review Process (กระบวนการ Review)

วารสารการบัญชีและการจัดการประสงค์จะรับบทความวิชาการ บทความวิจัย และบทวิจารณ์หนังสือทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการบัญชีและการจัดการ วัตถุประสงค์บทความต้องการนำเสนอบทความที่มีคุณภาพที่สามารถแสดงประโยชน์ทั้งในเชิงทฤษฎี เพื่อที่จะให้นักวิจัยสามารถนำไปพัฒนาหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่และประโยชน์ที่ผู้ประกอบธุรกิจสามารถนำไปใช้ในการบริหารธุรกิจ ดังนั้นบทความที่จะได้รับการลงตีพิมพ์จะต้องผ่านการพิจารณากลั่นกรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้อง จำนวน 2 ท่าน แบบ double-blind review และจะต้องเป็นบทความที่แสดงให้เห็นถึงคุณภาพทางด้านวิชาการและประโยชน์ดังกล่าวข้างต้น

Types of articles (ประเภทของบทความ) 

บทความวิจัย (research article) บทความวิชาการ (academic article) และบทวิจารณ์หนังสือ (ฺBook Review)

Language (ภาษาที่รับตีพิมพ์)

ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ

Publication Frequency (กำหนดออก)

การออกตีพิมพ์เป็นรายไตรมาส ปีละ 4 ฉบับ

ฉบับที่ 1 มกราคม – มีนาคม เล่มออกเดือนเมษายน

ฉบับที่ 2 เมษายน – มิถุนายน เล่มออกเดือนกรกฏาคม

ฉบับที่ 3 กรกฎาคม – กันยายน เล่มออกเดือนสิงหาคม

ฉบับที่ 4 ตุลาคม – ธันวาคม เล่มออกเดือนมกราคม

ของทุกปี