About the Journal

Focus and Scope (วัตถุประสงค์และขอบเขตการตีพิมพ์)

เพื่อส่งเสริมการตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิชาการและบทความวิจัยที่มีคุณค่าและประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์ความรู้ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารธุรกิจ โดยวารสารมีขอบเขตครอบคลุมหลายสาขาวิชาทางด้านธุรกิจ ได้แก่ การบัญชี การจัดการ การบริหารธุรกิจ การจัดการการประกอบการ เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ การบริหารการเงิน ธุรกิจระหว่างประเทศ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และเศรษฐศาสตร์

ขอบเขตของวารสารการบัญชีและการจัดการจะครอบคลุมเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทั้งในเชิงมหภาคหรือจุลภาคในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการบัญชีและการจัดการ ต่อไปนี้ เช่น การบัญชี การจัดการ การประกอบการเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ การเงินธุรกิจระหว่างประเทศ การตลาด การจัดการทรัพยากรมนุษย์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เศรษฐศาสตร์ หัวข้ออื่นที่เกี่ยวข้องกับการบัญชี บริหารธุรกิจ และเศรษฐศาสตร์

Peer Review Process (กระบวนการ Review)

วารสารการบัญชีและการจัดการประสงค์จะรับบทความวิชาการ บทความวิจัย และบทวิจารณ์หนังสือทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการบัญชีและการจัดการ วัตถุประสงค์บทความต้องการนำเสนอบทความที่มีคุณภาพที่สามารถแสดงประโยชน์ทั้งในเชิงทฤษฎี เพื่อที่จะให้นักวิจัยสามารถนำไปพัฒนาหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่และประโยชน์ที่ผู้ประกอบธุรกิจสามารถนำไปใช้ในการบริหารธุรกิจ ดังนั้นบทความที่จะได้รับการลงตีพิมพ์จะต้องผ่านการพิจารณากลั่นกรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้อง จำนวน 3 ท่าน แบบผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แต่งไม่ทราบชื่อกันและกัน (double-blind review) และจะต้องเป็นบทความที่แสดงให้เห็นถึงคุณภาพทางด้านวิชาการและประโยชน์ดังกล่าวข้างต้น

Types of articles (ประเภทของบทความ) 

1. บทความวิจัย (research article) 
2. บทความวิชาการ (academic article) 
3. บทวิจารณ์หนังสือ (ฺBook Review)

Language (ภาษาที่รับตีพิมพ์)

ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ

Publication Frequency (กำหนดออก)

การออกเผยแพร่ ปีละ 4 ฉบับ
ฉบับที่ 1 มกราคม – มีนาคม 
ฉบับที่ 2 เมษายน – มิถุนายน
ฉบับที่ 3 กรกฎาคม – กันยายน 
ฉบับที่ 4 ตุลาคม – ธันวาคม 

นโยบายการพิจารณากลั่นกรองบทความ

1. บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จะต้องผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิ ( Peer  Review) ในสาขาที่เกี่ยวข้องจำนวนอย่างน้อย 3 ท่านต่อบทความ โดยประเมินบทความตามเกณฑ์และแบบฟอร์มที่กำหนดในลักษณะเป็น  Double blind review คือ ปกปิดรายชื่อผู้เขียนบทความและผู้เกี่ยวข้อง 
2.  บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต้องไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่จากที่ใดมาก่อนและจะต้องไม่ได้อยู่ในกระบวนการพิจารณาของวารสารหรือสี่งที่ตีพิมพ์อื่นใด ผู้เขียนบทความต้องไม่ละเมิดหรือคัดลอกผลงานของผู้อื่น  
3. บทความ ข้อความ ภาพประกอบ และตารางประกอบ ที่ตีพิมพ์ในวารสารเป็นความคิดเห็นและความรับผิดชอบของผู้เขียนเอง ไม่เกี่ยวข้องกับวารสารการบัญชีและการจัดการ
4. กองบรรณาธิการวารสารการบัญชีและการจัดการ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาและตัดสินการตีพิมพ์บทความในวารสาร