Announcements

ประกาศ

2020-08-11

ลูกศร.gif  ตั้งแต่ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (พ.ค.-ส.ค. 2565) เป็นต้นไป วารสารได้ใช้เกณฑ์การประเมินบทความใหม่ จากเดิมใช้ผู้ทรงคุณวุฒิ 2 ท่าน เปลี่ยนใหม่เป็น 3 ท่าน ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับ “ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2564” ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2564 และปรับเพิ่มค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์จากเดิม 3,000 บาท เปลี่ยนเป็น 3,500 บาท ดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดี5.gif

ลูกศร.gif  ตั้งแต่ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 เป็นต้นไป วารสารได้เปลี่ยนกองบรรณาธิการวารสารใหม่  

ลูกศร.gif  ตั้งแต่ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 เป็นต้นไป วารสารได้ปรับปรุงรูปแบบการเขียนบทความใหม่ให้ได้มาตรฐานและให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น ตามที่ระบุไว้ใน “คำแนะนำสำหรับผู้เขียน” เช่น การจัดหน้ากระดาษจาก 2 คอลัมน์ เป็น 1 คอลัมน์, การเปลี่ยนจากคำว่า “บรรณานุกรม” เป็น “เอกสารอ้างอิง”, การเพิ่มหัวข้อ “องค์ความรู้ใหม่” สำหรับบทความวิชาการ และ “องค์ความรู้จากการวิจัย” สำหรับบทความวิจัย  

ลูกศร.gif  ตั้งเเต่ ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2563) เป็นต้นไป ได้ยกเลิกการตีพิมพ์เเบบรูปเล่ม โดยจะเผยเเพร่เเบบออนไลน์เพียงช่องทางเดียว

ลูกศร.gif  ปี 2564 วารสารจะกำหนดออกเผยแพร่ ปีละ 3 ฉบับ (4 เดือนต่อฉบับ)

ลูกศร.gif  วารสารได้เพิ่มช่องทางติดต่อสอบถามให้สะดวกและรวดเร็วขึ้น ผ่านระบบ LINE Official Account (JSBS Hotline สายตรง บก.) สามารถสแกน QR Code ได้ที่หน้าเว็บไซต์

Read more about ประกาศ

ฉบับปัจจุบัน

ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (2565): วารสารบัณฑิตแสงโคมคำ (มกราคม - เมษายน 2565)
					ดู ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (2565): วารสารบัณฑิตแสงโคมคำ (มกราคม - เมษายน 2565)

วารสารบัณฑิตแสงโคมคำ (มกราคม - เมษายน 2565)

เผยแพร่แล้ว: 2022-05-24

บทความวิจัย

ดูทุกฉบับ

          วารสารบัณฑิตแสงโคมคำเป็นวารสารวิชาการ มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพื่อส่งเสริมการผลิตผลงานวิชาการ การศึกษาค้นคว้าและเผยแพร่บทความต่าง ๆ ในสาขาวิชาที่วิทยาเขตพะเยาได้เปิดสอน คือ (1) พระพุทธศาสนาเเละปรัชญา (2) การสอนสังคมศึกษา (3) การสอนภาษาไทย เเละ (4) รัฐศาสตร์ 2) เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยน เรียนรู้พระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่ ตลอดถึงการบูรณาการสหวิทยาการต่าง ๆ ของคณาจารย์ บุคลากร นิสิตของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานอื่น อันเป็นการบริการวิชาการแก่สังคม 3) เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา และสร้างความร่วมมือในการบูรณาการการเรียนการสอนกับการเผยแพร่ผลงาน องค์ความรู้ของคณาจารย์ บุคลากรและนิสิตในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

          ทุกบทความที่ตีพิมพ์เผยแพร่ได้ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิแบบ Double-blind อย่างน้อย 3 ท่าน เปิดรับบทความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษโดยรับพิจารณาต้นฉบับของบุคคลทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย กำหนดตีพิมพ์ปีละ 3 ฉบับ (ราย 4 เดือน)

          ทั้งนี้ ต้องเป็นบทความที่ไม่เคยตีพิมพ์หรืออยู่ระหว่างการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อตีพิมพ์ในวารสารอื่น ผู้เขียนบทความต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การเสนอบทความวิชาการหรือบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารอย่างเคร่งครัด รวมทั้งระบบการอ้างอิงต้องตามหลักเกณฑ์ที่วารสารกำหนด

          ทัศนะและความคิดเห็นในบทความวารสารบัณฑิตแสงโคมคำ ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนบทความ และไม่ถือเป็นทัศนะและความรับผิดชอบของกองบรรณาธิการ วารสารบัณฑิตแสงโคมคำ

          ในกรณีกองบรรณาธิการหรือผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับเชิญให้เป็นผู้พิจารณากลั่นกรองบทความมีความเห็นว่า ควรแก้ไข กองบรรณาธิการจะส่งคืนเพื่อให้เจ้าของบทความแก้ไข โดยจะยึดถือข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิเป็นหลัก และขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ตีพิมพ์ในกรณีที่บทความไม่ตรงกับวัตถุประสงค์และรูปแบบของวารสารบัณฑิตแสงโคมคำ หรือไม่ผ่านการพิจารณาของกองบรรณาธิการหรือผู้ทรงคุณวุฒิ หากบทความใดได้รับการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิให้ตีพิมพ์ ผู้เขียนจะได้รับหนังสือรับรองการตีพิมพ์จากวารสาร (เฉพาะผู้เเจ้งความประสงค์เท่านั้น)

อัตราค่าตีพิมพ์บทความ กำหนดค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์ บทความละ 3,500 บาท

การชำระค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์        

          หลังจากผู้เขียนส่งบทความและกรอกแบบฟอร์มเสนอผลงานเพื่อตีพิมพ์ (ใบสมัคร) เข้าระบบวารสารออนไลน์แล้ว กองบรรณาธิการจะแจ้งให้ผู้เขียนชำระค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความ จำนวน 3,500 บาท/บทความ ผ่านธนาคารดังต่อไปนี้  

          ธนาคาร:  ออมสิน สาขามหาวิทยาลัยพะเยา

          ชื่อบัญชี: วารสารบัณฑิตแสงโคมคำ มจร.พะเยา

          บัญชีเลขที่: 020320117631

          จากนั้นแจ้งผลการโอนพร้อมหลักฐานการโอน โดยระบุชื่อผู้โอนและชื่อบทความ มาที่ Email: jsbsmcu@gmail.com (หากประสงค์จะให้ออกใบเสร็จในนามหน่วยงานหรือองค์กรใด กรุณาระบุให้ชัดเจน)

          ***ทั้งนี้ทางวารสารจะไม่คืนค่าธรรมเนียม ในกรณีที่บทความไม่ผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิ เนื่องจากค่าธรรมเนียมได้นำไปเป็นค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว 

กำหนดออกเผยเเพร่  

           ปีละ 3 ฉบับ

           ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - เมษายน เผยแพร่ออนไลน์ไม่เกิน 30 เมษายน 

           ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม เผยแพร่ออนไลน์ไม่เกิน 31 สิงหาคม 

           ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน - ธันวาคม  เผยแพร่ออนไลน์ไม่เกิน 31 ธันวาคม 

           E-mail: jsbsmcu@gmail.com,  Facebook Page: วารสารบัณฑิตเเสงโคมคำ 

           Website: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jsbs/index