วารสารรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เป็นวารสารวิชาการ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการศึกษาค้นคว้า และเพื่อเผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการแก่นักวิจัย นักวิชาการ คณาจารย์ นิสิตนักศึกษา และคณะครู ในมิติทางด้านรัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ การเมืองการปกครอง ความสัมพันธ์ระหวางประเทศ นโยบายสาธารณะ สังคมวิทยาและมนุษยวิทยา รวมทั้งสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บทความที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารได้ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ อย่างน้อย  3 ท่าน เปิดรับบทความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยรับพิจารณาตีพิมพ์ต้นฉบับของบุคคลทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ผลงานที่ส่งมาจะต้องไม่เคยตีพิมพ์หรืออยู่ระหว่างการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อตีพิมพ์ในวารสารอื่น ผู้เขียนบทความจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การเสนอบทความวิชาการหรือบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร อย่างเคร่งครัด รวมทั้งระบบการอ้างอิงต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของวารสาร
      ทัศนะและข้อคิดเห็นที่ปรากฏในบทความวารสาร ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนบทความนั้น  มิใช่ความคิดของคณะผู้จัดทำ และไม่ถือเป็นทัศนะและความรับผิดชอบของกองบรรณาธิการ ทั้งนี้กองบรรณาธิการไม่สงวนลิขสิทธิ์ในการคัดลอก แต่ให้อ้างอิงแสดงที่มา

Vol. 4 No. 2 (2567): March-April 2024

Published: 2024-04-30

NEEDS OF PEOPLE TOWARDS THE PUBLIC SERVICE PROVISION OF MAELA SUBDISTRICT ADMINISTRATIVE ORGANIZATION, BANGRACHAN DISTRICT, SINGBURI PROVINCE

Wichit Bunsanong, Thanaporn Krongpanya, Siriporn Saengchart, Suthichai Kochamet, Phattharwin Wankaew, Thananthorn Sasingh

76-89

CHARACTERISTICS OF LOCAL LEADERS IN THE ADMINISTRATION OF BANGKHONTHI SUBDISTRICT ADMINISTRATIVE ORGANIZATION, BANGKHONTHI DISTRICT, SAMUTSONGKHRAM PROVINCE

Amporn Panya, Siriporn Mongkolwat, Chaiyut Sanguankaew, Supawadee Sasingh, Charoen Srisalak, Tassanan Asasuk

90-103

STRAY DOG PROBLEMS IN WAT SRI SODA MUEANG DISTRICT CHIANG MAI PROVINCE

Phra Panoom Mahapoonyo, Phra Jirawat Aninchito, Phra Theerasit Sirisuvanno

104-118

ASSESSMENT OF INSTRUCTIONAL MANAGEMENT IN SPECIFIC GROUPS OF SOCIOLOGY AND ANTHROPOLOGY FACULTY OF SOCAIL SCIENCES MAHAMAKUT BUDDHIST UNIVERSITY

Suthep Suvirangkun, Narumon Charoenjai, Prachuab Prasertsang, Phrakhrusuttimetawat Suttipot Sutdhivajano, Chatree Suksabay

119-136

LEADERSHIP DEVELOPMENT IN21ST CENTURY

Punnapong wongnasi, Phrakrupariyatthamrongkun (kamtron thongpradu), PhraSupachat (Dhammissaro) samreewong, Pannaphat Jitjumnong

137-151

DISCIPLES AND THEIR ROLE IN PROPAGATION BUDDHISM

PhraSupachat (Tummissaro) samreewong, Punnapong wongnasi, Jiraphon choochamnan, Jiraphon choochamnan

152-164

View All Issues

วารสารรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา
ภาควิชารัฐศาสตร์และเศรษฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
248 ม.1 ถ.ศาลายา - นครชัยศรี ต.ศาลายา
อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โทร 02-444-6000 ต่อ 1147

ฝ่ายประสานงานและจัดการ

ดร.เกษฎา ผาทอง
โทร.061-0186156, Line ID: Ketsada11
e-mail: ketsada.iadp@gmail.com