วารสารวิชาการอาชญาวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์ 

กรกฎาคม - ธันวาคม 2562

เผยแพร่แล้ว: 19-12-2019

การสังเคราะห์อนุภาคนาโนซิลิกอนไดออกไซด์สำหรับการตรวจหาลายนิ้วมือแฝง

สุทธิกานต์ ไชยกุล, ธิติ มหาเจริญ, ศุภวรรณ วิชพันธุ์

25 - 41

การบริหารการจราจรเพื่อลดอุบัติเหตุ

สหพัฒน์ หอมจันทร์, ศุภกร ปุญญฤทธิ์, สรรค์ชัย โพธิสุวรรณ

104 - 116

การธำรงบุคลากรของหน่วยต่อต้านการก่อการร้าย “อรินทราช 26”

ธีรชาติ ธีรชาติธำรง, สุรพล ราชภัณฑารักษ์, กิตติ์ธนทัต เลอวงศ์รัตน์, ปรีดา สถาวร

117 - 134