Vol. 9 No. 2 (2022): July-December 2022

					View Vol. 9 No. 2 (2022): July-December 2022
Published: 2022-08-31

บรรณาธิการแถลง | Editorial

บทความวิจัย | Research Article

บทความปริทัศน์ | Review Article