Announcements

อัตราค่าธรรมเนียมการประเมินบทความของวารสารฯ

2022-02-01

ดูรายละเอียดอัตราค่าธรรมเนียมการประเมินบทความของวารสารฯ ได้จากคำแนะนำผู้นิพนธ์ https://so02.tci-thaijo.org/index.php/faa/Guidelines

Read more about อัตราค่าธรรมเนียมการประเมินบทความของวารสารฯ

Current Issue

Vol. 9 No. 1 (2022): January-June 2022
					View Vol. 9 No. 1 (2022): January-June 2022
Published: 2022-01-01

บรรณาธิการแถลง | Editorial

บทความวิจัย | Research Article

บทความวิชาการ | Academic Article

View All Issues

ท่านสามารถศึกษาวิธีการใช้งานวารสารออนไลน์ได้จากลิงค์ที่ปรากฏข้างล่างนี้

คู่มือการใช้งาน