อัตราค่าธรรมเนียมการประเมินบทความของวารสารฯ

2022-02-01

ดูรายละเอียดอัตราค่าธรรมเนียมการประเมินบทความของวารสารฯ ได้จากคำแนะนำผู้นิพนธ์ https://so02.tci-thaijo.org/index.php/faa/Guidelines