Guidelines

            คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดทำวารสารวิชาการ "วารสารศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย" กำหนดออกปีละ 2 ฉบับ เพื่อเผยแพร่บทความทางวิชาการและบทความจากงานวิจัยในสาขาวิชาศิลปกรรม โดยมีเกณฑ์การพิจารณากลั่นกรองบทความด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเป็นอิสระและไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้นิพนธ์บทความละ 2 ท่าน (กรณีการประเมินไม่เป็นเอกฉันท์จึงจะพิจารณาให้มีการกลั่นกรองด้วยผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่มเติม) และตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปของวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Journal) 
 
            สำหรับผู้สนใจสามารถส่งบทความที่ไม่เคยได้รับการตีพิมพ์จากวารสารฉบับใดมาก่อนและจัดพิมพ์ตามรูปแบบคำแนะนำการเขียนสำหรับผู้นิพนธ์ ส่งมายังกองบรรณาธิการวารสารศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
 
            1. ศึกษารูปแบบการเขียนบทความและวิธีการส่งบทความผ่านเอกสาร ส่วนที่ 1 คำแนะนำผู้นิพนธ์ 
            2. ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการส่งบทความ 
                    2.1 สำหรับคณาจารย์และบุคคลทั่วไป (JFAA-02-1)
                    2.2 สำหรับนิสิต นักศึกษา (JFAA-02-2) 
                           2.2.1 ใบรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ/วิทยานิพนธ์/งานค้นหว้าอิสระ (JFAA-03)
 
            *กรุณาแนบไฟล์บทความในรูปแบบไฟล์ Word และ PDF 

ส่วนที่ 1 คำแนะนำสำหรับผู้นิพนธ์ (Author Guildlines)

คำแนะนำผู้นิพนธ์

แบบเสนอส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ลงในวารสาร JFAA-02-1 (สำหรับคณาจารย์และบุคคลทั่วไป) 

แบบเสนอส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ลงในวารสาร JFAA-02-2 (สำหรับนิสิต นักศึกษา) 

ใบรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ/วิทยานิพนธ์/งานค้นคว้าอิสระ JFAA-03

ส่วนที่ 2 คู่มือการใช้งานระบบการจัดการวารสาร (ThaiJO)

การสมัครสมาชิก

การสมัครตอบรับเป็นสมาชิกวารสาร กรณีมีบัญชี ThaiJo แล้ว

ส่วนที่ 3 รูปแบบบทความและข้อเสนอแนะในการเขียน

รูปแบบบทความที่รับตีพิมพ์

ส่วนที่ 4 การส่งต้นฉบับผ่านระบบการจัดการวารสาร (ThaiJO)

การ Submissions บทความ.

ส่วนที่ 5 การอ้างอิง

รูปแบบการอ้างอิง Chicago Manual of Style