About the Journal

วัตถุประสงค์ | Aims and Scope

เป็นวารสารทางวิชาการของคณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ กำหนดเผยแพร่ปีละ 2 ครั้ง (Bi-annually) ต้นฉบับทุกชิ้นจะได้รับการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer-review)  เป็นเวทีในการนำเสนอบทความทางวิชาการด้านมนุษยศาสตร์ ในสาขาต่อไปนี้
         - ทัศนศิลป์
         - นฤมิตศิลป์
         - ดุริยางคศิลป์ไทย
         - ดุริยางคศิลป์ตะวันตก
         - นาฏยศิลป์ไทย
         - นาฏยศิลป์ตะวันตก
         - สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
วารสารเปิดรับบทความวิชาการและบทความวิจัยผลงานวิจัยของทั้งผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ ครู อาจารย์ นิสิตนักศึกษา ตลอดจนผู้ที่มีประสบการณ์หรือมุมมองทางด้านศิลปกรรมอย่างกว้างขวาง โดยบทความดังกล่าวต้องนำเสนอองค์ความรู้หรือแนวคิดใหม่ที่ได้มาจากการศึกษาค้นคว้าวิจัย ไม่เคยถูกนำไปตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารใดมาก่อนลิขสิทธิ์ของบทความเป็นของเจ้าของบทความ  บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ถือเป็นทัศนะของผู้เขียน กองบรรณาธิการไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยและไม่รับผิดชอบบทความนั้น

วาระการตีพิมพ์ | Publication Frequency

วารสารศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีกำหนดการออกปีละ 2 ฉบับ คือ 
        ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน
        ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม

ประเภทบทความที่รับตีพิมพ์ | Types of papers 

วารสารศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กำหนดบทความที่รับตีพิมพ์ดังต่อไปนี้ 
        บทความวิชาการ (Original Article)
        บทความวิจัย (Research Paper)
        บทความปริทัศน์ (Review Article)
        บทวิจารณ์ (Reviews) ได้แก่ บทวิจารณ์หนังสือ, บทวิจารณ์การแสดง, บทวิจารณ์ผลงานทางศิลปะ

นโยบายการเผยแพร่ | Open Access Policy

เพื่อเป็นการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนความรู้อย่างกว้างขวางในระดับนานาชาติ วารสารศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจึงมีนโยบายในการเปิดระบบแก่สาธารณชน (Open Access) ในการที่จะเข้ามาค้นคว้าศึกษาบทความต่าง ๆ ได้อย่างอิสระ 

ประวัติความเป็นมา |  Journal History

จุดกำเนิด

วารสาร “ศิลปกรรม” เป็นวารสารทางวิชาการเชิงศิลปะที่มีการตีพิมพ์เล่มปฐมฤกษ์ตั้งแต่ปี 2529 นับเป็นระยะเวลายาวนานกว่า 36 ปี โดยได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบหลายครั้งตามวาระของกองบรรณาธิการที่แต่งตั้งขึ้นในแต่ละช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา

จุดเปลี่ยน

ในปีพุทธศักราช 2557 วารสาร “ศิลปกรรม” ได้ก้าวเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ กล่าวคือ กองบรรณาธิการได้เปลี่ยนชื่อวารสารเป็น “วารสารศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” เพื่อสื่อถึงสถานะของวารสารทางวิชาการของคณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น

ทำเนียบบรรณาธิการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรประพิตร์ เผ่าสวัสดิ์ (พ.ศ. 2557-2559)
รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภกรณ์ ดิษฐพันธุ์
รองศาสตราจารย์ ดร.ภัทรวดี ภูชฎาภิรมย์
รองศาสตราจารย์อารยะ ศรีกัลยาณบุตร  (พ.ศ. 2559-2560)
อาจารย์ ดร.วิชชุตา วุธาทิตย์ (พ.ศ. 2561-2562)
ดร.ษิรดา อังกสิทธิ์ (พ.ศ. 2562-2563)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ สันติอัชวรรณ (พ.ศ. 2563-2564)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตสิรินทร์ กิติสกล (พ.ศ. 2564-2566)
รองศาสตราจารย์ ดร.ภัทรวดี ภูชฎาภิรมย์ (ปัจจุบัน)

เริ่มมีการจัดทำวารสารในรูปแบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์ มีกำหนดออกปีละ 2 ฉบับ ฉบับที่ 1 เดือนมีนาคม-สิงหาคม และฉบับที่ 2 เดือนกันยายน-กุมภาพันธ์ มีบทความฉบับละ 8-16 บทความ

วารสารศิลปกรรมศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับการจัดอันดับจากศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ให้อยู่ในฐานข้อมูลระดับชาติ TCI กลุ่มที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 และมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562

วารสารศิลปกรรมศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับการจัดอันดับจากศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ให้อยู่ในฐานข้อมูลระดับชาติ TCI กลุ่มที่ 1 ตั้งแต่ปี 2563-2567 นับเป็นผลงานชิ้นเอกของคณะศิลปกรรมศาสตร์ ภายใต้การบริหารของกองบรรณาธิการวารสารฯ โดยมีทีมทำงานที่เป็นกำลังสำคัญสามท่าน ได้แก่ บรรณาธิการ อาจารย์ ดร.วิชชุตา วุธาทิตย์ ผู้ช่วยบรรณาธิการ ดร.จิรัชญา (พิมพ์วิภา) บุรวัฒน์ ผู้จัดการวารสารฯ นายบรรพต โปทา โดยได้รับการสานต่องานในช่วงเสนอขอจัดอันดับฯ ในความดูแลของ ดร.ษิรดา อังกสิทธิ์และนายประกาศิต ประเสริฐสุข และได้รับความช่วยเหลือเชิงระบบจากนายชัยทัต โสพระขรรค์