เผยแพร่แล้ว: 2009-01-01

การวิเคราะห์ความคุ้มทุนของการใช้ปุ๋ยผสมเองในการผลิตผักกาดฮ่องเต้

นิจพร ณ พัทลุง, สิริพร สิริชัยเวชกุล, วรนิษฐา ช่วงชัย, เสาวณี ชาติเพชร

67-76