การสกัดและการศึกษาฤทธิ์ต้านไวรัส HSV-1 ฤทธิ์ต้านมะเร็ง เต้านม และความเป็นพิษต่อเซลล์ปกติของใบแมงลัก

Main Article Content

สุวรรณา จันคนา

บทคัดย่อ

การวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อสกัดสารสำคัญจากใบแมงลัก และศึกษาการออกฤทธิ์ต้านไวรัส HSV-1 (Herpes Simplex Virus Type I) ฤทธิ์ต้านมะเร็งเต้านม และความเป็นพิษต่อเซลล์ ปกติของสารสกัดจากใบแมงลัก โดยนำใบแมงลักแห้งบดละเอียดสกัดร้อนด้วยตัวทำละลาย เฮกเซน ไดคลอโรมีเทน เอทิลอะซิเตท และเอทานอล โดยใช้เครื่องสกัดซอกเลต (Soxhlet Extractor) ได้สารสกัดหยาบด้วยเฮกเซน สารสกัดหยาบด้วยไดคลอโรมีเทน สารสกัดหยาบด้วย เอทิลอะซิเตท และสารสกัดหยาบด้วยเอทานอล เปอร์เซ็นต์สารสกัดหยาบต่อน้ำหนักพืชแห้ง คือ 6.41 6.59 0.87 และ 2.71 ตามลำดับ นำสารสกัดหยาบทั้งหมดไปทดสอบฤทธิ์ต้านไวรัส HSV-1 ฤทธิ์ต้านมะเร็งเต้านม และความเป็นพิษต่อเซลล์ปกติ ผลการทดสอบพบว่ามีเพียงสารสกัดหยาบ ด้วยเอทิลอะซิเตทเท่านั้นที่ออกฤทธิ์ต้านไวรัส HSV-1 โดยมีค่า IC50 เท่ากับ 19.64 g/ml และสารสกัดหยาบทั้งหมดไม่ออกฤทธิ์ต้านมะเร็งเต้านม ในขณะที่สารสกัดหยาบด้วยเฮกเซน และสารสกัดหยาบด้วยไดคลอโรมีเทนมีความเป็นพิษต่อเซลล์ปกติ โดยมีค่า IC50 เท่ากับ 18.41 และ 26.05 g/ml ตามลำดับ จากผลการวิจัยแสดงว่าใบแมงลักมีฤทธิ์ต้านไวรัส HSV-1 โดย เอทิ ลอะซิเตทเป็นตัวทำละลายที่สามารถสกัดสารออกฤทธิ์ต้านไวรัส HSV-1 จากใบแมงลักได้ และ สารนั้นไม่มีความเป็นพิษต่อเซลล์ปกติ

 

The Studies on Anti-Herpes Simplex Virus Type I, Anti-Breast Cancer and Cytotoxic Activities of Ocimum americanum Linn. Leafs Extract

The aims of the research were to extract Ocimum americanum Linn. leafs and investigate on how it potential anti-herpes simplex virus type I (HSV-1), antibreast cancer activities and also study on its cytotoxic activity. Air-dried leafs of Ocimum americanum Linn. collected in Buriram province. Soxhlet extraction gave the hexane, dichloromethane, ethyl acetate and ethanol extracts in 6.41, 6.59, 0.87 and 2.71 percent dry weight, respectively. All four type extracts were tested for anti-HSV-1, anti-breast cancer and cytotoxic activities. The results demonstrated that the ethyl acetate extract had anti-HSV-1 activity with IC50 value of 19.64 g/ml. However, those four extracts had no potential on anti-breast cancer activity. Furthermore, the hexane extract and the dichloromethane extract had cytotoxic activity with IC50 value of 18.41 and 26.05 g/ml, respectively. This research indicated that Ocimum americanum Linn. leafs had potential on anti-HSV-1 activity and ethyl acetate was suitable as solvent of bioactive compounds with anti-HSV-1 activity from Ocimum americanum Linn. leafs extraction.

Article Details

บท
บทความวิจัย (Research Paper)