โรคและลักษณะการเปลี่ยนแปลงทางพยาธิสภาพเนื้อเยื่อของปลาทับทิมที่เลี้ยงในกระชังบริเวณแม่น้ำมูลจังหวัดบุรีรัมย์

Main Article Content

ศุภมาศ ศรีวงศ์พุก

บทคัดย่อ

การศึกษาโรคและลักษณะการเปลี่ยนแปลงทางพยาธิสภาพเนื้อเยื่อของปลาทับทิมที่เลี้ยง ในกระชังบริเวณแม่น้ำมูลในพื้นที่อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือน กันยายน 2550 เป็นระยะเวลา 8 เดือน สุ่มตัวอย่างปลาเพื่อทำการศึกษาจำนวน 80 ตัว พบว่า ปลาป่วยเป็นโรคสเตรปโตคอคโคซิส (Streptococcosis) ซึ่งมีสาเหตุมาจากการติดเชื้อแบคทีเรีย แกรมบวกชนิด Streptococcus sp. ปลาที่ป่วยจากการติดเชื้อดังกล่าว มีอาการตาโปน ตกเลือด ตามลำตัว ท้องบวมน้ำเนื่องจากมีของเหลวสะสมอยู่ภายในช่องท้องและว่ายน้ำแบบควงสว่าน จากการศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางพยาธิสภาพเนื้อเยื่อ พบการตายของเนื้อเยื่อบริเวณสมองส่วน กลาง เนื่องจากมีการถูกทำลายโดยแบคทีเรียดังกล่าว ซึ่งเป็นสาเหตุทำให้ปลาตายภายในเวลา 2-3 วัน

 

Diseases and Histopathological Changes of Pla Tub-Tim from Cage Culture in Mun River, Buriram Province

Diseases and histopathological Changes of Pla Tub-Tim cultured in cages in Mun River in Amphur Satuk, Buriram Province were studied. Fish were collected for 8 months period, during February to September 2005. A total number of 80 sampling fishes were found to be infected with Streptococcus sp. (gram positive cocci) which is the cause of Streptococcosis. The clinical sign were eye-opacification with exophthalmia, adema with ascites, hemorrhagic septicemia and swirling. Histopathological changes of the fish were also found. Mortality of infected fishes occurred in 2-3 days. There was the characteristic of histopathological changes in many cells of central nervous system namely central nervous tissue necrosis.

Article Details

บท
บทความวิจัย (Research Paper)