เผยแพร่แล้ว: 2020-12-27

พฤติกรรมการเรียนรู้ด้านพุทธิพิสัยตามแนวคิดของบลูมที่ปรับใหม่

ทิพย์เกสร กำปนาท, ศันทนี คุณชยางกูร, สิรินทร์นิชา ปัญจอริยะกุล, ไพรศิลป์ ปินทะนา, แสงจันทร์ เกษากิจ

1-10

การพัฒนารูปแบบการฝึกมวยไทยเพื่อการป้องกันตัวและการจับกุมสำหรับเจ้าหน้าที่ตำรวจงานป้องกันปราบปราม ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสงคราม

สำราญ สุขแสวง, ปรัชญ์ชัย ใจชาญสุขกิจ, บารมี ชูชัย, รุ่งอรุณ สุทธิพงษ์, ประไพร จันทะบัณฑิต, วรยุทธ์ ทิพย์เที่ยงแท้, พัฒนา บุญวงศ์, อำนาจ การงาน, ขจรพงษ์ แก้วสมจิตร, เสน่ห์ นวลจันทึก, ปรวัฒน์ แขกสินทร, ไพรัช วรศิริ, รุ่งไพลิน สุกรีวนัด

43-53