กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 (2020): กรกฎาคม-ธันวาคม 2563 Download Download PDF