การพัฒนารูปแบบการฝึกมวยไทยเพื่อการป้องกันตัวและการจับกุมสำหรับเจ้าหน้าที่ตำรวจงานป้องกันปราบปราม ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสงคราม

Main Article Content

สำราญ สุขแสวง
ปรัชญ์ชัย ใจชาญสุขกิจ
บารมี ชูชัย
รุ่งอรุณ สุทธิพงษ์
ประไพร จันทะบัณฑิต
วรยุทธ์ ทิพย์เที่ยงแท้
พัฒนา บุญวงศ์
อำนาจ การงาน
ขจรพงษ์ แก้วสมจิตร
เสน่ห์ นวลจันทึก
ปรวัฒน์ แขกสินทร
ไพรัช วรศิริ
รุ่งไพลิน สุกรีวนัด

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนารูปแบบการฝึกมวยไทยเพื่อการป้องกันตัวและการจับกุมสำหรับเจ้าหน้าที่ตำรวจงานป้องกันปราบปราม ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสงคราม และ 2) เปรียบเทียบความสามารถการปฏิบัติทักษะ ความรู้ความเข้าใจก่อนและหลังการฝึกมวยไทยเพื่อการป้องกันตัวและการจับกุมของเจ้าหน้าที่ตำรวจงานป้องกันปราบปราม ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสงคราม กลุ่มตัวอย่าง คือ เจ้าหน้าที่ตำรวจงานป้องกันปราบปราม ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสงคราม จำนวน 30 คน ได้มาโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1) รูปแบบการฝึกมวยไทยเพื่อการป้องกันตัวและการจับกุม 2) แบบประเมินความสามารถการปฏิบัติทักษะมวยไทยเพื่อการป้องกันตัวและการจับกุม และ 3) แบบทดสอบความรู้ความเข้าใจการฝึกมวยไทยเพื่อการป้องกันตัวและการจับกุม วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าทีแบบไม่เป็นอิสระต่อกัน


ผลการวิจัย พบว่า รูปแบบการฝึกมวยไทยเพื่อการป้องกันตัวและการจับกุมสำหรับเจ้าหน้าที่ตำรวจงานป้องกันปราบปราม ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสงคราม ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 ด้านกฎหมายและกฎการใช้กำลัง ส่วนที่ 2 ด้านกระบวนท่าการประยุกต์ใช้มวยไทยในการป้องกันตัวและการจับกุม จำนวน 10 ท่า และส่วนที่ 3 ด้านยุทธวิธีในการจับกุม และเจ้าหน้าที่ตำรวจงานป้องกันปราบปราม ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสงคราม มีความสามารถการปฏิบัติทักษะและความรู้ความเข้าใจหลังการฝึกมวยไทยเพื่อการป้องกันตัวและการจับกุมสูงกว่าก่อนการฝึกแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
Research Article

References

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม. (2556). มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม (Intangible Cultural Heritage). สืบค้นจาก http://ich.culture.go.th

เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์. (2562). คำอธิบายกฎหมายอาญา ภาค 1 เล่ม 1. (ครั้งที่พิมพ์ 11). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

คึกเดช กันตามระ. (2553). แม่ไม้มวยไทยศิลปะการป้องกันตัว. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ชูพงศ์ จันทร์อรุณ. (2558). ผลของการฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขาที่มีต่อความสามารถในการเตะฟุตบอลของนักกีฬาฟุตบอล อายุ 13-15 ปี. สืบค้นจาก http://ns.nsru.ac.th/bitstream/nsru/140/1/ Chuphong_Chanarun.pdf

เช้า วาทโยธา. (2557). การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมศิลปะมวยไทยโคราช เพื่อสร้างเสริมเอกลักษณ์ของชาติ. (วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต, สาขาวิชามวยไทยศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง).

ไทยรัฐออนไลน์. (2558). หนุมแว้นโหดสกรัม พ.ต.ท.สาหัส นอนคุกต่อ. สืบค้นจาก http://www.thairath.go.th/news/local/493014

นงเยาว์ ทองกำเนิด. (2558). การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความภาษาไทยสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง. (วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต, สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา).

นุชรี ล่องแก้ว. (2556). การใช้กำลังบังคับของเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 83 วรรคสาม. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์.

บุญชม ศรีสะอาด. (2553). การวิจัยเบื้องต้น. (พิมพ์ครั้งที่ 8). กรุงเทพฯ: สุวีริยสาสน์.

ประไพร จันทะบัญฑิต. (2561). การพัฒนารูปแบบการฝึกมวยพระยาพิชัยดาบหัก. (วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต, สาขาวิชามวยไทยศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง).

ประสารศิษฐ์ ศรีศักดิ์. (2557). การพัฒนาชุดการเรียนการสอนเพื่อการเรียนรู้ศิลปะมวยไทย. (วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต, สาขาวิชามวยไทยศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง).

รุ่งอรุณ สุทธิพงษ์. (2557). การพัฒนาหลักสูตรพิเศษครูมวยไทยสำหรับยอดนักมวยไทย. (วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต, สาขาวิชามวยไทยศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง).

วรชาติ บุรณศิริ. (2561). การป้องกันตัวและจับกุมของเจ้าหน้าที่ตำรวจ. (วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต, สาขาวิชามวยไทยศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง).

วรภัสสร พันธ์เกษม. (2560). การป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมาย : ศึกษากรณีบุคคลถูกทำร้ายอย่างต่อเนื่อง. (วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต, สาขากฎหมายอาญา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์).

วรยุทธ์ ทิพย์เที่ยงแท้. (2553). ลีลาไม้ตายมวยไทยของยอดนักมวยไทย. ราชบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง.

วิไลลักษณ์ ปักษา. (2553). ผลการฝึกด้วยน้ำหนักของร่างกายและด้วยยางยืดที่มีผลต่อความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขาในผู้สูงอายุ. (วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒน์).

สมใจ รอดสุขเจริญ. (2559). ศิลปะป้องกันตัว. สืบค้นจาก https://rtnakm.com/wp-content/uploads /2017/07/ %E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7.pdf

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ. (2557). คู่มือการฝึกยุทธวิธีประจำสถานีตำรวจ. กรุงเทพฯ : ผู้แต่ง.

สำราญ สุขแสวง. (2560ก). การพัฒนาโปรแกรมการฝึกซ้อมมวยไทยสำหรับนักมวยไทยอาชีพ. (วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต, สาขาวิชามวยไทยศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง).

สำราญ สุขแสวง. (2560ข). ตำราศาสตร์และศิลปมวยไทย. ราชบุรี: มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง.

Eggen, P. D. & Kauchak, D. P. (2006). Strategies and Models for Teachers: Teaching content and thinking Skills. Boston: Pearson.

Koedijk, M., Renden, P. G., Oudejans, R. R. D., & Hutter, R. I. (2019). Training for the job: Evaluation of a self-defence training program for correctional officers. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/336408383_Training_for_the_job_Evaluation_of_a_selfdefence_training_program_for_correctional_officers

Savelsbergh, G. J., & Oudejansa, R. D. (2015). Dutch police officers' preparation and performance of their arrest and self-defence skills: A questionnaire study. Retrieved from https://www.sciencedirect.com/ science/article/ abs/pii/S00036870150000 34

Torres, J. (2018). Predicting law enforcement confidence in going ‘hands-on’: The impact of martial arts training,

use-of-force self-efficacy, motivation, and apprehensiveness. Retrieved from https://www. researchgate.net/ publication/ 326583320_Predicting_law_enforcement_confidence_in_going_'hands-on'_the_impact_of_martial_ arts_ training_ use-of-force_selfefficacy_motivation_and_apprehensivenessand_apprehensiveness

Most read articles by the same author(s)