ผลการจัดประสบการณ์ด้วยชุดกิจกรรมนิทานเพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของเด็กปฐมวัย โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร

Main Article Content

อัมรินทร์ แย้มเพ็ง
ทิพย์วิมล วังแก้วหิรัญ
สุพัฒน์ เศรษฐคมกุล

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาพฤติกรรมคุณธรรม จริยธรรมหลังการจัดประสบการณ์ด้วยชุดกิจกรรมนิทานเพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของเด็กปฐมวัย และ 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของเด็กปฐมวัยที่มีต่อการจัดประสบการณ์ด้วยชุดกิจกรรมนิทานเพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของเด็กปฐมวัย กลุ่มตัวอย่าง คือ เด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร จำนวน 1 ห้องเรียน รวม 30 คน ได้มาด้วยวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) ชุดกิจกรรมนิทาน 2) แบบประเมินพฤติกรรมคุณธรรม จริยธรรมของเด็กปฐมวัย และ3) แบบประเมินความพึงพอใจของเด็กปฐมวัยที่มีต่อการจัดประสบการณ์ด้วยชุดกิจกรรมนิทาน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน


ผลการวิจัยพบว่า 1) เด็กปฐมวัยมีพฤติกรรมคุณธรรม จริยธรรมหลังการจัดประสบการณ์ด้วยชุดกิจกรรมนิทานโดยรวมอยู่ในระดับดี และ 2) เด็กปฐมวัยมีความพึงพอใจที่มีต่อการจัดประสบการณ์ด้วยชุดกิจกรรมนิทานเพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม โดยรวมอยู่ในระดับมาก (  = 2.64, S.D. = 0.45)

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
Research Article

References

กระทรวงศึกษาธิการ. (2560). หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560. กรุงเทพฯ: คุรุสภาลาดพร้าว.

กระทรวงศึกษาธิการ. (2562). พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2562. กรุงเทพฯ: องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์.

กุลยา ตันติผลาชีวะ. (2557). เทคนิคการเล่านิทาน. ในเทคนิคน่ารู้ควรคู่แก่เด็กปฐมวัย. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร.

จินตนา กรุพิมาย. (2559). การพัฒนาความสามารถทางภาษาด้านการฟังและการพูดของเด็กปฐมวัยโดยใช้กิจกรรมการเล่านิทาน. (วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชราชภัฏมหาสารคาม).

ชุติมา ประจวบสุข. (2556). การศึกษาพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของเด็กปฐมวัยโดยใช้ชุดกิจกรรมนิทาน. (วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต, สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม).

โนรียะ สะมะแอ. (2561). จัดประสบการณ์โดยใช้ชุดกิจกรรมนิทานส่งเสริมคุณธรรมสำหรับเด็กปฐมวัยสำหรับเด็กปฐมวัยชั้นปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านกะยัง) อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส. (วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม).

บุญชม ศรีสะอาด. (2559). การวิจัยเบื้องต้น. (พิมพ์ครั้งที่ 7). กรุงเทพฯ: สุวีริยาสาส์น.

เปรมวราพร พิณจิรวิทย์. (2558). การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนอนุบาล 1 โดยการประยุกต์ใช้การวิจัยเป็นฐาน. โรงเรียนบ้านสามหลัง อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี. (วิทยานิพนธ์ครุศาสตรบัณฑิต, สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา, มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี).

พิชิต ฤทธิ์จรูญ. (2559). การวิจัยเพื่อการเรียนรู้: การปฏิบัติการในชั้นเรียน. กรุงเทพฯ : เฮ้าส์ออฟเคอร์มีสท์.

วิไลวรรณ ปันวัง. (2561). การจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดนิทานคุณธรรมเป็นสื่อเพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีของเด็กปฐมวัย. (วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาการวิจัยและการพัฒนาการศึกษา, คณะศึกษาศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่).

วิจิตรา พันดุสะ. (2557). ผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้ชุดนิทานคุณธรรมที่มีต่อพฤติกรรมจริยธรรมของเด็กปฐมวัย. (วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยทักษิณ).

สนิท สัตโยภาส. (2557). ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น. กรุงเทพฯ: เซจูลี่จำกัด.

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 6. (2561).รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Self- Assessment Report : SAR ระดับปฐมวัยโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร. ฉะเชิงเทรา: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 6.

สำนักงานคณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ. (2561). แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2561). กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์การศาสนา.

อิสระ ชอนบุรี. (2557). การพัฒนาชุดกิจกรรมนิทานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4 (วิทยานิพนธ์การศึกษาศาตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาการวิจัยและการพัฒนาการศึกษา, คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร).

Kohlberg, L. (1976). Moral stage and moralization : The cognitive developent and behavior : Theory research and socizl issues. New York : Holt, Reinhart and Winston.

Most read articles by the same author(s)