กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง อ่านให้รู้ ดูให้แจ้ง เขียนให้คล่องที่มีต่อความสามารถด้านการอ่านและเขียนภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 Download Download PDF