พฤติกรรมการเรียนรู้ด้านพุทธิพิสัยตามแนวคิดของบลูมที่ปรับใหม่

Main Article Content

ทิพย์เกสร กำปนาท
ศันทนี คุณชยางกูร
สิรินทร์นิชา ปัญจอริยะกุล
ไพรศิลป์ ปินทะนา
แสงจันทร์ เกษากิจ

บทคัดย่อ

              พฤติกรรมการเรียนรู้ด้านพุทธิพิสัย เป็นพฤติกรรมเกี่ยวกับความสามารถทางสมอง และสติปัญญาการจดจำ การเข้าใจเรื่องราวหรือสิ่งต่าง ๆ การแก้ปัญหา การคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ที่แสดงถึงความเฉลียวฉลาดของบุคคล ผู้สอนจึงควรให้ความสำคัญและจัดการเรียนการสอนโดยเน้นการพัฒนาด้านพุทธิพิสัยในระดับสูงของผู้เรียน เพราะจะทำให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ จนเกิดทักษะการปฏิบัติในเรื่องนั้น ๆ ได้เป็นอย่างดี พฤติกรรมการเรียนรู้ด้านพุทธิพิสัยตามแนวคิดของบลูมที่ปรับใหม่เป็น 2 มิติ คือ 1. มิติความรู้ ประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่ 1) ความรู้ด้านข้อเท็จจริง 2) ความรู้ด้านความคิดรวบยอด 3) ความรู้ด้านกระบวนการ  4) ความรู้ด้านอภิปัญญา  และ 2. มิติกระบวนการทางปัญญาหรือระดับพฤติกรรมการเรียนรู้ด้านพุทธิพิสัย 6 ระดับ โดยเริ่มจากระดับพฤติกรรมที่ซับซ้อนน้อยไปหาพฤติกรรมที่ซับซ้อนมาก ได้แก่ 1) จำ 2) เข้าใจ 3) ประยุกต์ใช้ 4)วิเคราะห์ 5) ประเมินค่า 6) สร้างสรรค์ หากผู้สอนมีความรู้ความเข้าใจพฤติกรรมการเรียนรู้ในแต่ละระดับเป็นอย่างดีจะสามารถนำไปจัดการเรียนรู้เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาการใช้สติปัญญาของผู้เรียนจากขั้นพื้นฐานไปสู่ขั้นสูงซึ่งจะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน ทำให้ผู้เรียนเกิดการคิดวิเคราะห์และคิดสร้างสรรค์ มุ่งสร้างองค์ความรู้ให้เกิดขึ้นอันจะนำไปสู่การเกิดสมรรถนะของผู้เรียนต่อไป

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
Academic Article

References

เชาว์ อินใย. (2556). การวัดและประเมินผลการศึกษา. มหาสารคาม: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม.

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, กระทรวงศึกษาธิการ. (2554). แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ชุมชนสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทยจำกัด.

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. (2562). พระราชบัญญัติการศึกษา 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ. 2545 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 และ (ฉบับที่4) พ.ศ. 2562. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ชุมชนสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทยจำกัด.

Anderson, L.W. & Krathwohl, D.R. (2001). A Taxonomy for learning, teaching, and assessing: A Revision of Bloom’s taxonomy of educational objectives. New York: Addison Wesley Longman.

Bloom, B.S., Englehart, M. D., Furst, E. J., Hill, W. H., and Krathwohl, D.R. (1956). Taxonomy of education objectives, handbook I: The Cognitive Domain. New York: David McKay Co Inc.