เผยแพร่แล้ว: 2021-08-30

นโยบายสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคใต้ตอนบน

ปรรณิกา มีครุฑ, อรุณ รักธรรม, เพ็ญศรี ฉิรินัง, ศิริพร แย้มนิล

28-38

แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของเกาะสมุย

ณฐอัมรัตน์ อินทบำรุง, ชมภูนุช หุ่นนาค

82-96