นโยบายสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคใต้ตอนบน

Main Article Content

ปรรณิกา มีครุฑ
อรุณ รักธรรม
เพ็ญศรี ฉิรินัง
ศิริพร แย้มนิล

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาการดำเนินงานการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคใต้ตอนบน 2) วิเคราะห์ปัจจัยความสำเร็จขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคใต้ตอนบน ในการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ และ 3) เพื่อเสนอแนวทางการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ ในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคใต้ตอนบน วิธีดำเนินการวิจัยเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการสังเกตการณ์ การสัมภาษณ์เชิงลึก และการสนทนากลุ่ม ผู้ให้ข้อมูลสำคัญจำนวน 24 คน ประกอบด้วยนักการเมืองท้องถิ่น ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ และผู้สูงอายุ  แล้วทำการวิเคราะห์แก่นสาระ


ผลการวิจัยพบว่า (1) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคใต้ตอนบน มีการดำเนินงานการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุด้านสุขภาพและการรักษาพยาบาล ด้านรายได้ ด้านที่พักอาศัย ด้านนันทนาการ ด้านความมั่นคงทางสังคม ครอบครัว ผู้ดูแลและการคุ้มครอง และด้านการสร้างบริการและเครือข่ายการเกื้อหนุน (2) ปัจจัยความสำเร็จในการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ ประกอบด้วย 8 ปัจจัย ได้แก่ การจัดทำฐานข้อมูลผู้สูงอายุในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ความพร้อมและมีเงินรายได้จากภาษีอากรในท้องถิ่น การจัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการผู้สูงอายุ การจัดให้มีบุคลากรที่รับผิดชอบด้านผู้สูงอายุ การประสานความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้างเคียง นโยบายรัฐและการสนับสนุนของภาครัฐด้านสวัสดิการสังคม การผลักดันนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม และความต้องการในการพัฒนารูปแบบการให้บริการสวัสดิการสังคมของผู้นำชุมชนและประชาชนในท้องถิ่น และ (3) แนวทางการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ ในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคใต้ตอนบน ประกอบด้วย 7 แนวทาง

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย