วารสารนวัตกรรมการบริหารและการจัดการ วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เป็นวารสารระดับชาติ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่และถ่ายทอดผลงานวิจัยและผลงานวิชาการด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ และด้านอื่นๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ปี 2559 โดยกำหนดเผยแพร่วารสาร ปีละ 3 ฉบับ:
     ฉบับที่ 1 (มกราคม - เมษายน)
     ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม - สิงหาคม)
     ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม)

รูปแบบการตีพิมพ์ ได้เริ่มจัดทำขึ้นวัน 1 กันยายน 2554
ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (กันยายน - ธันวาคม 2554) ISSN 2229-1598 (Print)
และได้เริ่มจัดทำในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 1 มกราคม 2559
ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (มกราคม - เมษายน 2562) E-ISSN 2697-4460 (Online)

ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 (2564): มกราคม - เมษายน 2564

เผยแพร่แล้ว: 2021-04-29

วิเคราะห์เศรษฐศาสตร์การเมืองของไทย

นฤมล อนุสนธิ์พัฒน์, ธีรพงศ์ ไชยมังคละ

1-10

อนาคตแรงงานไทยภายใต้ภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลง

ทิวา ดอนลาว, สมพร เฟื่องจันทร์, เพ็ญศรี ฉิรินัง ฉิรินัง, วิวัฒน์ กรมดิษฐ์

35-44

การสร้างความแข็งแกร่งให้การท่องเที่ยวชุมชนด้วยดิจิตอลแพลทฟอร์ม

ศุจิมน มังคลรังษี, อรุณ รักธรรม, เพ็ญศรี ฉิรินัง, สมพร เฟื่องจันทร์

45-55

ดูเล่มทุกฉบับ