วารสารนวัตกรรมการบริหารและการจัดการ วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เป็นวารสารระดับชาติ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่และถ่ายทอดผลงานวิจัยและผลงานวิชาการด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ และด้านอื่นๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

โดยบทความที่ส่งเข้ามาจะได้รับการประเมินคุณภาพทางวิชาการโดยผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้ประเมิน (reviewers) ในสาขาที่เกี่ยวข้อง จำนวน 3 ท่าน โดยพิจารณาแบบปกปิดรายชื่อทั้งผู้เขียนบทความ ผู้พิจารณาบทความ และผู้เกี่ยวข้อง (double-blinded review)

วารสารดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ปี 2559 โดยกำหนดเผยแพร่วารสาร ปีละ 3 ฉบับ:
     ฉบับที่ 1 (มกราคม - เมษายน)
     ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม - สิงหาคม)
     ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม)

รูปแบบการตีพิมพ์ ได้เริ่มจัดทำขึ้นวัน 1 กันยายน 2554
ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (กันยายน - ธันวาคม 2554) ISSN 2229-1598 (Print)
และได้เริ่มจัดทำในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 1 มกราคม 2559
ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (มกราคม - เมษายน 2562) E-ISSN 2697-4460 (Online)

ค่าธรรมเนียมในการตีพิมพ์บทความ

บทความภาษาไทย 4,500 บาท

บทความภาษาอังกฤษ 6,500 บาท

 

ปีที่ 11 ฉบับที่ 3 (2566): กันยายน - ธันวาคม 2566

เผยแพร่แล้ว: 2023-12-06

การจัดการห่วงโซ่อุปทานธุรกิจอาหารวีแกนในประเทศไทย

วิเชียร สิงห์ใหม่, เนตรชนก สูนาสวน, ถิรวุฒิ แสงมณีเดช

1-12

การใช้หลักอิทธิบาทธรรมในการบริหารระบบการศึกษาของผู้ต้องขัง ในเรือนจำกลางสงขลา

ธีรวัฒน์ รอดขวัญ, พระมหาเอกกวิน ปิยวีโร, สุปรีชา ชำนาญพุฒิพร

51-62

การบริหารกิจการคณะสงฆ์ตามหลักพรหมวิหารธรรมของพระสังฆาธิการ อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

พระปลัดธีรวัฒน์ ศิริภัทราธิวัฒน์ (ชุติปญฺโญ), สุปรีชา ชำนาญพุฒิพร, กันตภณ หนูทองแก้ว

63-73

การใช้หลักปธานธรรมต่อการธำรงระเบียบวินัยผู้ต้องขัง เรือนจำกลางสงขลา

สรศักดิ์ สุขนวล, สิทธิพงษ์ สิทธิภัทรประภา, สุปรีชา ชำนาญพุฒิพร

83-93

การตลาดยุคใหม่ของธุรกิจค้าปลีกขนมขบเคี้ยว

ถิรวุฒิ แสงมณีเดช, กาญจนา พันธุ์เอี่ยม, ชัชวาล แสงทองล้วน

130-141

ดูทุกฉบับ