วารสารการทดสอบและการประเมินทางการศึกษาระดับชาติ
เป็นวารสารวิชาการที่เผยแพร่ผลงานของนักวิชาการ นักวิจัย บุคลากร รวมทั้งนิสิต นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งผลงานวิจัย บทความวิชาการ นวัตกรรม ที่เกี่ยวข้องกับ นโยบาย การบริหารจัดการ การทดสอบ การวัดผล และการประเมินผลทางการศึกษาในระดับชาติ

ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (2566) : กรกฎาคม-ธันวาคม

เผยแพร่แล้ว: 2023-12-22