วารสารการทดสอบและการประเมินทางการศึกษาระดับชาติ (Journal of National Educational Testing and Assessment) เป็นวารสารวิชาการที่เผยแพร่ผลงานของนักวิชาการ นักวิจัย บุคลากร รวมทั้งนิสิต นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งผลงานวิจัย บทความวิชาการ นวัตกรรม ที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบ การวัดผล และการประเมินผลทางการศึกษาในระดับชาติ

จัดทำโดยสถาบันสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (National  Institute of Educational Testing Service) ซึ่งเป็นองค์กรมหาชน จัดทำวารสารการทดสอบและการประเมินทางการศึกษาระดับชาติ ตามพัธกิจของสถาบันสถาบันฯ ที่ว่าเพื่อบริหารจัดการและดำเนินการเกี่ยวกับการศึกษา วิจัย และให้บริการ ทางด้านการประเมินผลทางการศึกษาและทดสอบทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเป็นศูนย์กลางความร่วมมือด้านการทดสอบทางการศึกษาในระดับชาติและนานาชาติ

โดยวารสารฯ มีคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ ผู้บริหารทางการศึกษา ครู นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ทางด้านการวัดและประเมินผล การจัดการทดสอบ หรือนักวิชาการด้านการวัดจากศาสตร์อื่น ๆ ทั้งจากนักวิชาการภายในและภายนอกสถาบันฯ ร่วมกันผลิตผลงานวิชาการ โดยจัดพิมพ์วารสารปีละ 2 ฉบับ ฉบับละ 2 เรื่อง เพื่อให้เป็นแหล่งแหล่งอ้างอิงที่ทางวิชาการในการวัดและประเมินผลทางการศึกษาในการนำองค์ความรู้ไปประยุกย์ใช้ นวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อให้เกิดเกิดประโยชน์ต่อสังคมในทุกช่วงวัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา

ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (2566): วารสารการทดสอบและการประเมินทางการศึกษาระดับชาติ ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2566

วารสารการทดสอบและการประเมินทางการศึกษาระดับชาติ
เป็นวารสารวิชาการที่เผยแพร่ผลงานของนักวิชาการ นักวิจัย บุคลากร รวมทั้งนิสิต นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งผลงานวิจัย บทความวิชาการ นวัตกรรม ที่เกี่ยวข้องกับ นโยบาย การบริหารจัดการ การทดสอบ การวัดผล และการประเมินผลทางการศึกษาในระดับชาติ

ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (2566) : กรกฎาคม-ธันวาคม

เผยแพร่แล้ว: 2023-12-22

ดูทุกฉบับ