ที่ปรึกษาวารสาร

  1. ศาสตราจารย์ ดร.พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์
  2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริดา บุรชาติ

กองบรรณาธิการ

  1. รองศาสตราจารย์ ดร.สิริพันธุ์ สุวรรณมรรคา     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  2. รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล กฤชคฤหาสน์        มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาเรียม นิลพันธุ์           มหาวิทยาลัยศิลปากร
  4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ศรีพุทธรินทร์      มหาวิทยาลัยนครพนม
  5. ดร.เสกสรรค์ ทองคำบรรจง                             มหาวิทยาลัยบูรพา
  6. นางกุมภการ สวัสดิโกมล                                สถาบันทดสอบทางการศึกษา
                                                                       แห่งชาติ (องค์การมาชน)

ผู้ทรงคุณวุฒิพิสูจน์อักษร

       นางสาวอารี พลดี                                             สำนักงานราชบัณฑิตยสภา

ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบความถูกต้องด้านภาษาอังกฤษ

       ดร. ราเชน มีศรี                                                สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย