วารสารการทดสอบและประเมินทางการศึกษาระดับชาติ (Journal Of National Educational Testing and Assessment) เป็นวารสารราย 6 เดือน จัดทำขึ้นโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทศ.)  เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ งานวิจัย และนวัตกรรมเกี่ยวกับการทดสอบทางการศึกษาตลอดจนเผยแพร่เทคนิคการวัดและประเมินผลทางการศึกษา ซึ่งเป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานวิชาการต่อสาธารณชนอย่างเป็นรูปธรรมสำหรับบุคลากร นักวิจัย นักวิชาการ และบุคคลทั่วไปที่สนใจ 

ขอบเขตวารสาร: เป็นบทความผลงานวิจัย บทความวิชาการ ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายการทดสอบ นโยบายการศึกษา การบริการจัดการทดสอบ การวัดผลและการประเมินผลทางการศึกษา นวัตกรรมเกี่ยวกับระบบการทดสอบ เทคนิคด้านวัดและประเมินผลทางการศึกษา บทความที่เป็นศาสตร์ทางการศึกษาในแขนงที่เกี่ยวข้อง อันจะก่อให้เกิดองค์ความรู้ในด้านวัดและประเมินผลทางการศึกษา โดยบทความที่ส่งผู้เขียนต้องไม่เคยตีพิมพ์เผยแพรในวารสารฉบับอื่น หรือช่องทางการเผยแพร่อื่นมาก่อน

นโยบายและขอบเขตของวารสาร: กองบรรณาธิการจะรับพิจารณาบทความที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบ การวัดผล และการประเมินผลทางการศึกษาในระดับชาติ

ประเภทของบทความที่รับตีพิมพ์: บทความวิชาการ บทความวิจัย บทความปริทัศน์หนังสือ ปกิณกะ

ภาษาที่รับตีพิมพ์: ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

กำหนดออก: 2 ฉบับต่อปี 

ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 

ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม

กระบวนการพิจารณาบทความ: การประเมินบทความ บทความทุกบทความที่ตีพิมพ์ในวารสาร จะต้องผ่านการพิจารณาโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญ 2-3 ท่าน ในรูปแบบที่ผู้ทรงคุณวุฒิแะผู้แต่งไม่ทราบชื่อกันและกัน (Double-blind review)

วารสารฉบับนี้สามารถเข้าถึงเนื้อหาได้อย่างเสรี โดยมีหลักการในการเผยแพร่สู่สาธารณะชนได้อย่างอิสระ และสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้กำหนดนโยบายกับผู้ปฏิบัติระดับต่างทั้งในระดับชาติและระดับสากล เนื้อหาที่เผยแพร่อยู่ภายใต้การกำกับดูและของกองบรรรณาธิการที่มีคุณภาพ

เจ้าของ: สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)